Javni natječaji

JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2023./24.

NATJEČAJ

ZAMOLBA 

IZJAVE I POTVRDE

JAVNI  NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača

Javni natječaj – spremač-dostavljač
Upute kandidatima

Poziv za testiranje

Javni natječaj za bespovratno sufinanciranje nabave sadnica voća

Na temelju članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21 i 4/21), Općinski načelnik Općine Pitomača, raspisuje Natječaj za bespovratno sufinanciranje nabave sadnica voća.

Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:
– imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području općine,
– da su u razdoblju od 01. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine posadili najmanje 500 sadnica jagoda i/ili 100 sadnica ostalog bobičastog voća i/ili 50 sadnica voća,
– nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.
Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 700,00 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.

Uz zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica voća podnosi se:
– preslika računa o nabavi sadnica voća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač,
– dokaz o plaćanju računa o nabavi sadnica,
– posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva,
– dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice),
– preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
– preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije

Natječaj je otvoren do 30. rujna 2023. godine

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju (tel. 782- 840) ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica voća“, na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

Tekst Javnog natječaja možete pogledati OVDJE
Zahtjev za bespovratno sufinanciranje nabave sadnica voća možete preuzeti OVDJE
Obrazac Suglasnost možete preuzeti OVDJE

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19. i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača KLASA:320-02/23-01/02, URBROJ:2189/16-23-4 od 27. srpnja 2023. godine, koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Pitomača na 15. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine, Općinsko vijeće Općine Pitomača objavljuje

J A V N I     N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača

Cijeli tekst javnog natječaja možete pogledati OVDJE

 

Objavljeno na web stranici i oglasnoj ploči Općine Pitomača 31.07.2023. godinu

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 85/15. i 94/17), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:

 – NEKRETNINA BROJ 1, upisana u  – z.k. ul. br. 1399 k.o. Kladare, označena kao:

– čkbr. 784/5 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 209 čhv,

– čkbr. 784/6 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 109 čhv,

suvlasnički dio 1/4, namjena nekretnine: obiteljska stambena građevina, dotrajala gospodarska zgrada i pripadajuće građevinsko zemljište, po početnoj cijeni od 625,00 eura (slovima: šesto dvadest pet eura);

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označena kao:

– čkbr. 784/7 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 108 čhv,

– čkbr. 784/8 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 209 čhv,

suvlasnički dio 2/16, namjena nekretnine: poljoprivredno i građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 235,00 eura (slovima: dvjesto trideset pet eura);

– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označena kao:

– čkbr. 786/4 ORANICA U KRČEVINAH SA 969 čhv,

suvlasnički dio 2/8, namjena nekretnine: poljoprivredno zemljište po početnoj cijeni od 200,00 eura (slovima: dvjesto eura);

 

Rok za podnošenje ponuda je 10. srpnja 2023. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: opcina@pitomaca.hr.

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list

J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za izvršavanje privremenih poslova gerontodomaćice u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III  „Sretnija starost“

TEKST JAVNOG OGLASA

IZJAVA

JAVNI  NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJ(A)/ICE CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

TEKST NATJEČAJA

IZJAVA 239. ZTD

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2023.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 50.000,00 €.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2023. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Natječaj
2. Uputa za prijavitelje
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac Izjave o partnerstvu
4. Obrazac popis priloga
5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Izvještajni obrasci:
8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

PREPORUKA O ZAŠTITI PRVATNOSTI DJECE

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2023.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području ostalih društvenih djelatnosti da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kulture na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 10.000,00 €.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2023. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1, Natječaj
2. Uputa za prijavitelje
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac Izjave o partnerstvu
3.4. Obrazac životopisa, ako je primjenjivo
4. Obrazac popis priloga
5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta

Izvještajni obrasci:
8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

PREPORUKA O ZAŠTITI PRVATNOSTI DJECE

Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2023.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kulture na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 50.000,00 eura.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2023. godine.

Javni poziv i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Javni poziv – KULTURA – 2023

2. Uputa za prijavitelje – KULTURA – 2023

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – KULTURA – 2023

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – KULTURA – 2023

3.3 Obrazac Izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo – KULTURA – 2023

4. Obrazac popis priloga – KULTURA – 2023

5.Obrazac za procjenu kvalitete prijave – KULTURA – 2023

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – KULTURA – 2023

7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – KULTURA – 2023

Izvještajni obrasci:

8.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – KULTURA – 2023

8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – KULTURA – 2023

PREPORUKA O ZAŠTITI PRVATNOSTI DJECE

J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova terenskog koordinatora u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III “Sretnija starost”

CIJELI TEKST OGLASA I IZJAVA

J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, za izvršavanje privremenih poslova gerontodomaćice u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III  „Sretnija starost“

CIJELI TEKST OGLASA

IZJAVA

J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova terenskog koordinatora u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III “Sretnija starost”

CIJELI TEKST OGLASA

IZJAVA

Odluka o poništenju javnog natječaja

J A V N I   O G L A S za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja  žena – faza III “Sretnija starost”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine kojom se uređuje financiranje projekta „Sretnija starost“ te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (referentni broj projektnog prijedloga: UP.02.1.1.16), te Odluke o potrebi obavljanja privremenih poslova vezanih uz upravljanje projektom koji se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., za potrebe provedbe projekta „Sretnija starost“  KLASA: 112-09/22-01/03, URBROJ: 2189-16-22-1 od 20. prosinca 2022. godine, objavljuje se JAVNI  OGLAS za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta ZAŽELI – Program zapošljavanja  žena – faza III “Sretnija starost”

CIJELI TEKST OGLASA

IZJAVA

POZIV ZA TESTIRANJE

Prijave na javni oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom: „Javni oglas za prijem u radni odnos za izvršavanje poslova Projektni asistent u Općini Pitomača, za potrebe provedbe projekta „Sretnija starost” – ne otvaraj“.

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ  za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama  i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19. i 98/19), članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članaka 17. i 18. Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 3/19) i Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme („Službene novine“ Općine Pitomača broj 8/22) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ  za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača.

CIJELI TEKST PONOVLJENOG NATJEČAJA

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom “Ponovljeni Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice – ne otvaraj“.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:

– NEKRETNINA BROJ 1, upisana u
– z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/5 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 209 čhv,
– čkbr. 784/6 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 109 čhv,
– čkbr. 786/4 ORANICA U KRČEVINAH, sa 969 čhv,
suvlasnički dio 2/8, po početnoj cijeni od 6.300,00 kuna (slovima: šest tisuća tristo kuna);

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u
– z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/7 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 108 čhv,
– čkbr. 784/8 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 209 čhv,
suvlasnički dio 2/16, po početnoj cijeni od 1.750,00 kuna (slovima: tisuću sedamsto pedeset kuna);

– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u
– z.k. ul. br. 1119 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 577/1 SJENOKOŠA BEREK U GRUNTIMA, sa 550 čhv,
vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 7.000,00 kuna (slovima: sedam tisuća kuna);

– NEKRETNINA BROJ 4, upisana u
– z.k. ul. br. 11506 k.o. Pitomača, označena kao:
– čkbr. 8921/4 PITOMAČA, ULICA STJEPANA SULIMANCA, sa 184 m2,
vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 29.800,00 kuna (slovima: dvadeset devet tisuća osamsto kuna).

na predmetnoj nekretnini u zemljišnim knjigama postoji upisan teret (stvarna služnost – položena komunalna infrastruktura) te potencijalni kupac kupnjom nekretnine suglasan je da u slučaju bilo kakvog izmještanja, popravka i sl. na komunalnoj infrastrukturi dopušta prijelaz, prijekop, iskop te izmještanje preko predmetne nekretnine bez obaveze vraćanja u prvobitno stanje.

 

Rok za podnošenje ponuda je 30. rujna 2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: opcina@pitomaca.hr.

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju Osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda

CIJELI TEKST PONOVLJENOG NATJEČAJA

Dokumentacija:
Obrazac izjave
Ponudbeni list

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi

JAVNI NATJEČAJ za prodaju Osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda

1. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda, marka/tip: VW PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE, godina proizvodnje: 2012., boja vozila: Reflexilber Metallic, br. sjedala 5, vrata 4, snaga motora u kW: 103, prijeđenih kilometara: 243321, po početnoj natječajnoj cijeni od 60.000,00 kn (slovima:šezdesettisućakuna). Vozilo je redovno održavano, a Općina Pitomača prvi je vlasnik.

Pokretnina iz prethodnog stavka izlažu se prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

2. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo pokretnina u RH i koje nemaju dospjelih financijskih obveza prema Općini Pitomača.

3. Ponuditelj, koji se natječe za kupnju pokretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Pitomača jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene, a koja je naznačena u točki 1. ovog Javnog natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Pitomača, IBAN: HR4424020061833200005, s pozivom na broj HR68 7706-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.

4. Rok za podnošenje ponuda je 12. svibnja 2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

5. Ponuda za kupnju pokretnina dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:

– ime i prezime odnosno naziv ponuditelja ponude, podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ponuditelja, broju žiro-računa ili tekućeg računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine,

– dokaz o uplati jamčevine,

– izjavu o prihvaćanju svih uvjeta utvrđenih ovim Javnim natječajem (primjer dostupan na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr),

– presliku osobne iskaznice ponuditelja ukoliko je isti fizička osoba, odnosno presliku dokaza o registraciji pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba (dokaz o registraciji pravne osobe ne smije biti stariji od 3 mjeseca).

6. Ponude za kupnju pokretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.

7. Javno otvaranje pristiglih ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda dana 12.svibnja 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Pitomača, dok će o rezultatima izbora svi ponuditelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Konačnu odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju pokretnine iz ovog Javnog natječaja donijeti će Općinski načelnik.

8. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Ukoliko su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu iz članka 1. ove Odluke, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja je zaprimljena ranije.

9. Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vratiti će se iznos uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

10. Općinski načelnik s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima će u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji predmetnih nekretnina.

Najpovoljniji ponuditelji koji odustanu od ponude nakon donošenja navedene Odluke i ne pristupe sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku ili ne uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa ugovorom o kupoprodaji, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnine će se izložiti prodaji na novom javnom natječaju.

12. Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Troškove promjene vlasništva snosi kupac.

13. Zainteresirani mogu uz prethodnu najavu izvršiti uvid u stanje vozila svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati. Kontakt telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860. Osoba za kontakt: Hrvoje Šokec.

14. Općinski načelnik zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja u dijelu ili u cijelosti bez posebnog obrazloženja.

 

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi:

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača.

– NEKRETNINA BROJ 1, upisana u
– z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/5 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 209 čhv,
– čkbr. 784/6 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 109 čhv,
– čkbr. 786/4 ORANICA U KRČEVINAH, sa 969 čhv,
suvlasnički dio 2/8, namjena nekretnine: obiteljska stambena građevina, dotrajala gospodarska zgrada i pripadajuće građevinsko zemljište te poljoprivredno zemljište po početnoj cijeni od 6.300,00 kuna (slovima: šest tisuća tristo kuna);

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u
– z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/7 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 108 čhv,
– čkbr. 784/8 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 209 čhv,
suvlasnički dio 2/16, namjena nekretnine: poljoprivredno i građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 1.750,00 kuna (slovima: tisuću sedamsto pedeset kuna);

– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u
– z.k. ul. br. 1119 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 577/1 SJENOKOŠA BEREK U GRUNTIMA, sa 550 čhv,
vlasnički dio 1/1, namjena nekretnine: poljoprivredno zemljište, po početnoj cijeni od 7.000,00 kuna (slovima: sedam tisuća kuna);

NEKRETNINA BROJ 4, upisana u
– z.k. ul. br. 438 k.o. Stari Gradac, označena kao:
– čkbr. 353/2 STARI GRADAC, MATIJE GUPCA, DVORIŠTE, sa 494 m2,
vlasnički dio 1/1, namjena nekretnine: građevinsko zemlište, po početnoj cijeni od 31.800,00 kuna (slovima: trideset jedna tisuća osamsto kuna).

– NEKRETNINA BROJ 5, upisana u
– z.k. ul. br. 2943 k.o. Stari Gradac, označena kao:
– čkbr. 1447/1 ORANICA RAVNICA, sa 1060 čhv,
suvlasnički dio 1/8, namjena nekretnine: obradivo poljoprivredno zemljište, po početnoj cijeni od 1.360,00 kuna (slovima: tisuću tristo šezdeset kuna).

– NEKRETNINA BROJ 6, izvanknjižno vlasništvo, upisana u
– posjedovni list br. 2021 k.o. Sedlarica, označena kao:
– D. kčbr. 1957/2 KLADARSKI BREG, VINOGRAD, sa 241 m2,
– D. kčbr. 1971/2 KLADARSKI BREG, VINOGRAD, sa 791 čm2,
– D. kčbr. 1971/2 KLADARSKI BREG, LIVADA, sa 180 m2,
namjena nekretnine: kčbr. 1971/2 u naravi čini jedinstvenu prostornu cjelinu koja se sastoji od dotrajale vinogradarske klijeti i zapuštenog vinograda, stanje građevine – vinogradarske klijeti je potpuno dotrajalo, kčbr. 1957/2 k.o. Sedlarica u naravi čini jedinstvenu prostornu cjelinu koja se sastoji od zapuštenog i potpuno obraštenog poljoprivrednog zemljišta u kategoriji šume, po početnoj cijeni od 3.350,00 kuna (slovima: tri tisuće tristo pedest kuna).

Rok za podnošenje ponuda je 15. travnja 2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: opcina@pitomaca.hr.

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi:

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača.

– NEKRETNINA BROJ 1, upisana u
– z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/5 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 209 čhv,
– čkbr. 784/6 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 109 čhv,
– čkbr. 786/4 ORANICA U KRČEVINAH, sa 969 čhv,
suvlasnički dio 2/8, namjena nekretnine: obiteljska stambena građevina, dotrajala gospodarska zgrada i pripadajuće građevinsko zemljište te poljoprivredno zemljište po početnoj cijeni od 6.300,00 kuna (slovima: šest tisuća tristo kuna);

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u
– z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 784/7 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 108 čhv,
– čkbr. 784/8 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 209 čhv,
suvlasnički dio 2/16, namjena nekretnine: poljoprivredno i građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 1.750,00 kuna (slovima: tisuću sedamsto pedeset kuna);

– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u
– z.k. ul. br. 1119 k.o. Kladare, označena kao:
– čkbr. 577/1 SJENOKOŠA BEREK U GRUNTIMA, sa 550 čhv,
vlasnički dio 1/1, namjena nekretnine: poljoprivredno zemljište, po početnoj cijeni od 7.000,00 kuna (slovima: sedam tisuća kuna);

NEKRETNINA BROJ 4, upisana u
– z.k. ul. br. 438 k.o. Stari Gradac, označena kao:
– čkbr. 353/2 STARI GRADAC, MATIJE GUPCA, DVORIŠTE, sa 494 m2,
vlasnički dio 1/1, namjena nekretnine: građevinsko zemlište, po početnoj cijeni od 31.800,00 kuna (slovima: trideset jedna tisuća osamsto kuna).

– NEKRETNINA BROJ 5, upisana u
– z.k. ul. br. 2943 k.o. Stari Gradac, označena kao:
– čkbr. 1447/1 ORANICA RAVNICA, sa 1060 čhv,
suvlasnički dio 1/8, namjena nekretnine: obradivo poljoprivredno zemljište, po početnoj cijeni od 1.360,00 kuna (slovima: tisuću tristo šezdeset kuna).

– NEKRETNINA BROJ 6, izvanknjižno vlasništvo, upisana u
– posjedovni list br. 2021 k.o. Sedlarica, označena kao:
– D. kčbr. 1957/2 KLADARSKI BREG, VINOGRAD, sa 241 m2,
– D. kčbr. 1971/2 KLADARSKI BREG, VINOGRAD, sa 791 čm2,
– D. kčbr. 1971/2 KLADARSKI BREG, LIVADA, sa 180 m2,
namjena nekretnine: kčbr. 1971/2 u naravi čini jedinstvenu prostornu cjelinu koja se sastoji od dotrajale vinogradarske klijeti i zapuštenog vinograda, stanje građevine – vinogradarske klijeti je potpuno dotrajalo, kčbr. 1957/2 k.o. Sedlarica u naravi čini jedinstvenu prostornu cjelinu koja se sastoji od zapuštenog i potpuno obraštenog poljoprivrednog zemljišta u kategoriji šume, po početnoj cijeni od 3.350,00 kuna (slovima: tri tisuće tristo pedest kuna).

Rok za podnošenje ponuda je 15. travnja 2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: opcina@pitomaca.hr.

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu “Drago Britvić”

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članaka  3., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01. i 98/19) i članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine Pitomača broj  9/15. i 4/19) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu “Drago Britvić”.

Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu javnog natječaja, dostavljaju se poštom u roku  8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, bez naznake pošiljatelja na omotnici, na adresu:
CENTAR ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“
33405 PITOMAČA
Trg kralja Tomislava 2,
sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice CZK “Drago Britvić

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2022.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kulture na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 350.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2022. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Natječaj – KULTURA – 2022

2. Uputa za prijavitelje – KULTURA – 2022

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – KULTURA – 2022

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – KULTURA – 2022

3.3 Obrazac Izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo – KULTURA – 2022

4. Obrazac popis priloga – KULTURA – 2022

5.Obrazac za procjenu kvalitete prijave – KULTURA – 2022

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – KULTURA – 2022

7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – KULTURA – 2022

8.1.Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – KULTURA – 2022

8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – KULTURA – 2022

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2022.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 250.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2022. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Natječaj – SPORT – 2022

2. Uputa za prijavitelje – SPORT – 2022

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – SPORT – 2022

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – SPORT – 2022

3.3. Obrazac Izjave o partnerstvu – SPORT – 2022

4. Obrazac popis priloga – SPORT – 2022

5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – SPORT – 2022

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – SPORT – 2022

7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – SPORT – 2022

8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – SPORT – 2022

8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – SPORT – 2022

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2022.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2022. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 70.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. veljače 2022. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

1. Natječaj – ostale društvene djelatnosti – OSTALO – 2022

2. Uputa za prijavitelje – OSTALO 2022

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – OSTALO 2022

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – OSTALO 2022

3.3. Obrazac Izjave o partnerstvu – OSTALO 2022

4. Obrazac popis priloga – OSTALO 2022

5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – OSTALO 2022

6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – OSTALO 2022

7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – OSTALO 2022

8.1. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta – OSTALO 2022

8.2. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta – OSTALO 2022

JAVNI  NATJEČAJ za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2021./22.

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Obrasci:

Zamolba

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju stipendije iz druge osnove

Potvrde o nepostojanju dospjelih financijskih obaveza

Rok za prijavu na natječaj je 28. listopada 2021.

Javni natječaj za za prijam u radni odnos na radno mjesto profesionalnog vatrogasca

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pitomača

Temeljem članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 4/16), Općinski načelnik Općine Pitomača objavljuje:

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Pitomača

Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja, naznakom «NE OTVARAJ- NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA, te ostalim podacima sukladno natječaju, na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Rok za dostavu ponuda je 23.09.2021.g. (četvrtak) do 10:00 sati.

Tekst Javnog natječaja i Obrasci:

Javni natječaj- prijevoz pokojnika

CJENIK-prijevoz pokojnika

Obrazac IZJAVE

OBRAZAC PONUDE

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Obrazac izjave

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu “Drago Britvić”

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članaka  3., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01. i 98/19) i članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine Pitomača broj  9/15. i 4/19) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu “Drago Britvić”.

Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu javnog natječaja, dostavljaju se poštom u roku  8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, bez naznake pošiljatelja na omotnici, na adresu:
CENTAR ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“
33405 PITOMAČA
Trg kralja Tomislava 2,
sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice CZK “Drago Britvić

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2021.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kulture na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 350.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 15. veljače 2021. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2021.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 250.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 15. veljače 2021. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2021.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 70.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 15. veljače 2021. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE PITOMAČA

Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora  u vlasništvu Općine Pitomača te se izlažu sljedeće nekretnine:

1.1. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava bb, na tavanu stambeno-poslovne zgrade, označen kao čkbr. 7054/192 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9600, poduložak 48 suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-48), i to URED I, površine 9,00 m2.

1.2. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava bb, na tavanu stambeno – poslovne zgrade, označen kao čkbr. 7054/192 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9600, poduložak 48 suvlasnički dio s neodređenim omjerom etažno vlasništvo (E-48), i to URED II, površine 13,00 m2.

1.3. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomači, na I. katu stambeno-poslovne zgrade, označen kao čkbr. 2496 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9856, poduložak 5. suvlasnički dio 17/100 etažno vlasništvo (E-5) i to URED I ukupne površine 16,00m2.

1.4. Poslovni prostor u naselju Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, Pitomači, na I. katu stambeno-poslovne zgrade, označen kao čkbr. 2496 k.o. Pitomača upisano u z.k. uložak broj 9856, poduložak 5. suvlasnički dio 17/100 etažno vlasništvo (E-5) i to URED II ukupne površine 18,50 m2.

Prostori se mogu razgledati radnim danom u vrijeme trajanja ovog natječaja od 8:00 do 14:00 sati, uz prethodnu najavu na telefon broj: 033/782-840 ili mail: opcina@pitomaca.hr.

Pisane ponude na natječaj dostavljaju se neposredno u pisarnicu Općine Pitomača ili preporučenom pošiljkom u zatvorenim omotnicama uz naznaku: „Ne otvaraj – javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora“ na adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do dana 29. prosinca 2020. godine u 11,00 sati,  kada će se održati javno otvaranje ponuda u vijećnici Općine Pitomača.

OBRASCI UZ NATJEČAJ:

Cijeli tekst javnog natječaja možete preuzeti – OVDJE

Obrazac izjave možete preuzeti – OVDJE

Obrazac potvrde možete preuzeti – OVDJE

Odluku o raspisivanju javnog natječaja možete preuzeti – OVDJE

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

dana 29. listopada 2020. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača (u vijećnici), održati će se postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta: REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE

Tekst poziva na testiranje i intervju možete vidjeti ovdje

 

 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno radno vrijeme u  Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za prostorno  uređenje i komunalne poslove

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno radno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača, Odsjek za prostorno uređenje i komunalne poslove

 

Tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje

Upute kandidatima možete vidjeti ovdje

 

Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 10. Odluke o stipendijama Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/17 i 13/17), Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2020./2021.

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendije Općine Pitomača studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2020./2021.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području općine Pitomača, kontinuirano posljednjih 5 godina i koji su tijekom prethodnih školskih odnosno akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi:
– za studente prve godine studija, prosjek ocjena najmanje 4,50 u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,
– za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina integriranih sveučilišnih studija s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih prethodne godine studija,
– za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih tijekom preddiplomskog studija,
– za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija s prosjekom ocjena najmanje 3,50 ostvarenih prethodne godine studija.

Uvjeti za prijavu i kriteriji dodjele nalaze se u natječaju. Puni tekst natječaja pronađite ovdje:

Javni natječaj otvoren je do zaključno 15. listopada 2020. godine.

Zahtjevi se podnose na adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za dodjelu stipendije, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „ZA STIPENDIJU“.

Prijavitelji su dužni podnijeti zamolbu na obrascu zamolbe uz sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvijeta opisane u natječaju. Zamolba za stipendiju i potrebna dokumentacija nalaze se ovdje:

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15, 1/18 i 1/20) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/19), Općinski načelnik raspisuje: Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača.

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:
– NEKRETNINA BROJ 1, upisana u z.k. ul. br. 2456 k.o. Stari Gradac, označena kao: čkbr. 825/144 ORANICA, sa 1170 čhv, vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 18.000,00 kuna (slovima: osamnaesttisuća kuna);
– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u z.k. ul. br. 637 k.o. Stari Gradac, označena kao: čkbr. 1364/1/A ORANICA PESAK RAZLJEV, sa 1059 čhv, vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 5.100,00 kuna (slovima: pettisućasto kuna);
– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u z.k. ul. br. 637 k.o. Stari Gradac, označene kao: čkbr. 1549/2 ORANICA RAVNICA, sa 221čhv, čkbr. 1550/2 ORANICA RAVNICA, sa 1 jutro 216 čhv, vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 11.000,00 kuna (slovima: jedanaesttisuća kuna).

Rok za podnošenje ponuda je 26. lipnja 2020. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: opcina@pitomaca.hr.

Dokumentacija:
Javni natječaj prodaja nekretnine 2020-1
Obrazac izjave

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu “Drago Britvić”

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08. i 127/19), članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ broj 96/01 i 98/19) te članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/15 i 4/19) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravanteljice Centra za kulturu “Drago Britvić”.

Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu javnog natječaja, dostavljaju se poštom u roku  8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ (11.03.2020.), bez naznake pošiljatelja na omotnici, na adresu:
CENTAR ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“
33405 PITOMAČA
Trg kralja Tomislava 2,
sa naznakom „Prijava na javni natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice CZK “Drago Britvić

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15 i 1/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/19), Općinski načelnik raspisuje: Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača.

Ponude za kupnju nekretnina dostavljaju se na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača s naznakom „Javni natječaj za prodaju nekretnine – NE OTVARAJ.“ Rok za podnošenje ponuda je 28 veljače 2020. do 10:00 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefonske brojeve 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-pošte opcina@pitomaca.hr.

Dokumentacija:

Obavijest o utvrđenoj listi kanidata za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2019./2020.

Općina Pitomača objavljuje listu kandidata za dodjelu stipendija, koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2019./2020.

Kandidati zaključno s rednim brojem 47. na rang-listi udovoljili su uvjetima natječaja i ulaze u sljedeću fazu postupka. Kandidati čija su imena obojana crveno nisu zadovoljili uvjete natječaja.

Povjerenstvo će u sljedećoj fazi postupka donijeti odluke o dodjeli stipendija ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima Općine Pitomača.

Lista kandidata za dodjelu stipendije nalazi se ovdje:

Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 10. Odluke o stipendijama Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 11/17 i 13/17), Općinski načelnik raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2019./2020.

Predmet natječaja je prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendije Općine Pitomača studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2019./2020.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti, državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području općine Pitomača, kontinuirano posljednjih 5 godina i koji su tijekom prethodnih školskih odnosno akademskih godina ostvarili uspjeh u školovanju kako slijedi:
– za studente prve godine studija, prosjek ocjena najmanje 4,00 u prethodne dvije godine srednjoškolskog obrazovanja,
– za studente druge i treće godine preddiplomskih studija te studente druge, treće i viših godina integriranih sveučilišnih studija s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija,
– za studente prve godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih tijekom preddiplomskog studija,
– za studente druge godine diplomskih sveučilišnih studija te specijalističkih diplomskih stručnih studija s prosjekom ocjena najmanje 3,00 ostvarenih prethodne godine studija.

Uvjeti za prijavu i kriteriji dodjele nalaze se u natječaju. Puni tekst natječaja pronađite ovdje: Javni natječaj za dodjelu stipendije 2019./20.

Javni natječaj otvoren je do zaključno 25. listopada 2019. godine.

Zahtjevi se podnose na adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za dodjelu stipendije, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „ZA STIPENDIJU“.

Prijavitelji su dužni podnijeti zamolbu na obrascu zamolbe uz sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvijeta opisane u natječaju. Zamolba za stipendiju i potrebna dokumentacija nalaze se ovdje:

Drugi javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2019.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja sporta da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju sporta na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 110.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 20. listopada 2019. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

Drugi javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2019.

Općina Pitomača, kao davatelj financijskih sredstava, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture da se prijave za financijsku podršku programima ili projektima koji doprinose razvoju kulture na području općine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa ili projekata u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2019. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 110.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 20. listopada 2019. godine.

Javni natječaj i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje:

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlaže sljedeća nekretnina upisana u z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označene kao: čkbr. 784/5 Oranica i kuhinjski vrt preko druma u Krčevinah sa 209 čhv, čkbr. 784/6 Oranica i kuhinjski vrt preko druma u Krčevinah sa 109 čhv, čkbr. 786/4 Oranica u Krčevinah sa 969 čhv, suvlasnički dio 6/8, z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označene kao: čkbr. 784/7 Oranica i kuhinjski vrt preko druma u Krčevina sa 108 čhv, čkbr. 784/8 Oranica i kuhinjski vrt preko druma u Krčevina sa 209 čhv, suvlasnički dio 6/16, z.k. ul. br. 356 k.o. Kladare, označene kao: čkbr. 787/1 Oranica Delci u Krčevinah sa 981 čhv, čkbr. 788/2 Oranica Delci u Krčevinah sa 841 čhv, vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 35.900,00 kuna (slovima: tridesetpet tisuća devetsto kuna).

Puni tekst javnog natječaja s opisom načina prijave nalazi se ovdje: Javni natječaj za prodaju nekretnine 940-01/18-01/21

Rok za podnošenje ponuda je 04. listopada 2019. godine, do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.

Obrazac za Javni natječaj za prodaju nekretnine nalazi se ovdje: Obrazac izjave – prodaja nekretnine u vlasništvu Općine

Javni natječaj za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća

Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave certificiranih sadnica bobičastog voća (jagoda, malina, kupina, aronija, ribiz, borovnica, brusnica, goji…).

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području općine,
 • u 2019. godini posadili su najmanje 2.000 sadnica jagoda ili 500 sadnica ostalog bobičastog voća,
 • nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.

Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Potrebna dokumentacija:
Uz zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća podnosi se:

 • preslika računa o nabavi sadnica bobičastog voća na kojoj je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač, kao i dokaz o plaćanju istog,
 • posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem je obavljena sadnja, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili članove obiteljskog gospodarstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva,
 • dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili preslika zelene iskaznice),
 • preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
 • preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije
 • suglasnost za obradu osobnih podataka.

Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 31.listopada 2019. godine.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju  ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom ““Zahtjev za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća“, na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

DOKUMENTACIJA:

Javni natječaj za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča

Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča u svrhu praćenja prisutnosti američkog crvčka.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:
Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo posjednici vinograda na području općine Pitomača, a imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, a koja udovoljavaju sljedećim uvjetima:

– imaju prebivalište, odnosno sjedište na području općine Pitomača i imaju u posjedu vinograd   na području općine Pitomača,
– u 2019. godini nabavili žute ljepljive ploče
– nemaju dugovanja prema Općinskom proračunu.

Subvencija se odobrava u iznosu do 100% nabavne cijene prema priloženom računu odnosno najviše do 300,00 kuna po korisniku.

Potrebna dokumentacija:

Uz zahtjev za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča podnosi se:

– preslika računa o nabavi žutih ljepljivih ploča na kojem je vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač,
– dokaz o plaćanju računa o nabavi žutih ljepljivih ploča,
– posjedovni list ili gruntovni izvadak ili list A i B iz Zahtjeva za potporu ovjeren od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ili Izvod iz Vinogradarskog registra ili neki drugi dokaz o posjedu vinograda koji glasi na podnositelja zahtjeva,
– preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice ili izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar,
– preslika kartice žiro-računa za uplatu subvencije,
– suglasnost za obradu osobnih podataka.

Vrijeme trajanja natječaja:

Natječaj je otvoren do 31.listopada 2019. godine.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u Odsjeku za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije Općine Pitomača gdje se mogu dobiti i sve ostale informacije o natječaju  ili se može skinuti sa internet stranice Općine Pitomača (www.pitomaca.hr).

Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje nabave žutih ljepljivih ploča“, na adresu: Općina Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, 33405 Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

DOKUMENTACIJA:

 • Tekst natječaja možete preuzeti ovdje
 • Zahtjev možete preuzeti ovdje
 • Suglasnost za obradu osobnih podataka možete preuzeti ovdje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Tekst javnog natječaja možete pogledati OVDJE.

Obrazac Izjave možete preuzeti OVDJE.

Javni natječaj za prodaju osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda

Tekst javnog natječaja možete pogledati OVDJE.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2019. godinu

Dokumentacija:
1. Javni natječaj – možete preuzeti ovdje
2. Uputa za prijavitelje – možete preuzeti ovdje
3. Obrazac opis programa ili projekta – možete preuzeti ovdje
4. Obrazac proračuna programa ili projekta – možete preuzeti ovdje
5. Obrazac Izjave o partnerstvu – možete preuzeti ovdje
6. Obrazac popis priloga – možete preuzeti ovdje
7. Obrazac procjena kvalitete prijave – možete preuzeti ovdje
8. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – možete preuzeti ovdje

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u području sporta za 2019. – možete preuzmite ovdje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2019. godinu

Dokumentacija:

1. Javni natječaj – možete preuzeti ovdje.
2. Upute za prijavitelje – možete preuzeti ovdje.
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.
3.3. Obrazac izjave o partnerstvu – možete preuzeti ovdje.
4. Obrazac popis priloga  – možete preuzeti ovdje.
5. Obrazac procjena kvalitete prijave  – možete preuzeti ovdje.
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – možete preuzeti ovdje.
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.

Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje javnih potreba u području kulture za 2019. godinu  – možete preuzeti ovdje

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2019. godinu

OBRASCI:
1. Javni natječaj – možete preuzeti ovdje.
2. Uputa za prijavitelje – možete preuzeti ovdje.
3.1. Obrazac opis programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.
3.3. Obrazac izjave o partnerstvu – možete preuzeti ovdje.
4. Obrazac popis priloga – možete preuzeti ovdje.
5. Obrazac za procjenu kvalitete prijave – možete preuzeti ovdje.
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – možete preuzeti ovdje.
7. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta – možete preuzeti ovdje.

Odluku o raspodjeli sredstva za financiranje javnih potreba u području društvenih djelatnosti za 2019. godinu  – možete preuzeti ovdje

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Tekst javnog natječaja možete pogledati OVDJE.

Back to top
Skip to content