Pravo na pristup informacijama

Tijela javne vlasti

Zakonom se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

„Tijela javne vlasti“ u smislu ovoga Zakona, su tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se temeljem posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja, i sl.), kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Popis tijela javne vlasti dostupan je na Internet stranici www.pristupinfo.hr

Informacija i ostvarivanje prava na pristup informacijama

„Informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlast. Korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka. Ako je zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Ponovna uporaba informacije

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakon. „Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Informacija za ponovnu uporabu ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu ili samim objavljivanjem.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, objavljeno u Narodnim novinama broj 12/14 i 15/14. Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Općina Pitomača navedene kriterije ima propisane u Odluci o imenovanju službenika za informiranje.

Službenik za informiranje

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

Odlukom o imenovanju službenika za informiranje Općine Pitomača imenovan je Danijel Petković, dipl.oec., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača.

Odlukom o imenovanju zamjenika službenika za informiranje Općine Pitomača imenovana je Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko-pravne i opće poslove.

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se:

 • na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača,
 • putem elektroničke pošte na e-adresu:  opcina@pitomaca.hr,
 • putem telefona na broj: 033/782-840, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka.

Zahtjevi za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnose putem sljedećih obrazaca:

Obrazac 1 – Upisnik
Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Godišnje izvješće o provedenim savjetovanjima za 2016. godinu

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
 • Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11),
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
 • Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije,
 • Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.).

DOKUMENTI

Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova dostave informacija

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu – Općina Pitomača  (.pdf)   (.csv)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu – Knjižnica i čitaonica Pitomača  (.pdf)   (.csv)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. godinu  (.pdf)   (.csv)

Podijeli...
Back to top
Skip to content