Održan tehnički pregled za izgrađenu građevinu namjenjenu gospodarenju otpadom – Reciklažno dvorište

U petak 14.06.2019 održan je tehnički pregled za izgrađenu građevinu namjenjenu gospodarenju otpadom – Reciklažno dvorište, na postoječoj građevnoj čestici k.č. 924/31 u k.o. Kladare ( Gospodarska zona Rakitka I). Nakon pregleda predočene dokumentacije i pregleda izvedenih radova na licu mjesta utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu sa aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom te je predlaženo da se udovolji zahtjevu koji je podnijela Općina Pitomača, odnosno da se izda Uporabna dozvola kojom se dozvoljava uporaba predmetnog Reciklažnog dvorišta.