Otvoreno reciklažno dvorište općine Pitomača

Reciklažno dvorište konferencija 16

Poštovani stanovnici općine, korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, ovim putem vas obavještavamo da je novoizgrađeno reciklažno dvorište Općine Pitomača počelo s radom.

Temeljem Odluke Općine Pitomača reciklažnim dvorištem upravlja Komunalno Pitomača d.o.o. Dvorište se nalazi na lokaciji Industrijska zona Rakitka, Kladare 19 F.

Cilj projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Pitomača je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količina otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada koje su propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 117/2017).

Radno vrijeme Reciklažnog dvorišta Općine Pitomača u zimskom periodu:
Utorkom od 08:00 sati do 16:00 sati
Petkom od 07:00 sati do 15:00 sati.

Mole se korisnici koji će dovoziti otpad u reciklažno dvorište da otpad sortiraju po vrsti kako bi si olakšali odlaganje otpada u spremnike (donosilac sam odlaže otpad), popis otpada koje se može zaprimati u reciklažnom dvorištu je u priloženoj tablici.

Sav dovezeni otpad zaprima se bez naknade te se voditi evidencija o zaprimljenoj vrsti i količini komunalnog otpada nastalom u kućanstvima (otpad nastao obavljanjem neke djelatnosti obrtnika, trgovačkih društava i OPG-ova ne može zbrinjavati u reciklažnom dvorištu).

Iz navedenog razloga molimo vas da sa sobom ponesete osobnu iskaznicu i prilog zadnjeg računa za odvoz miješanog komunalnog otpada.

(Komunalno Pitomača d.o.o.)