Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanje nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području općine Pitomača

Općina Pitomača inicijator je i izvršitelj programa javnih radova kao mjere čiji se program temelji na društveno korisnom radu. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijane posljedice njihove nezaposlenosti, uz potporu jedinica lokalne samouprave.

Područje djelovanja na koje je usmjeren javni radi je revitalizacija javnih površina te ostali društveno korisni radovi.

Hrvatski zavod za zapošljavanje osigurava:

– za osobe sa stažem osiguranja:100% troška minimalne plaće uvećane za doprinose na osnovicu u iznosu od 4.732,82 kuna,

– za osobe bez staža osiguranja: 100% troška minimalne plaće u iznosu od 4.062,51 kuna.

Troškovi prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda o visini troškova prijevoza ukoliko ima više od 2 km od adrese stanovanja do adrese poslodavca i to:

– u naseljima, mjestima i gradovima gdje ne postoji javni prijevoz i nije moguće dostaviti dokaz o stvarnom trošku prijevoza, mjesečno u visini od 2,00 kn po prijeđenom kilometru.

Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Općinom Pitomača te prava iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj traženih radnika: 7 osoba

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (8 sati)

Opis poslova: – poslovi revitalizacije javnih površina

Na JAVNI POZIV mogu se prijaviti dugotrajne nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom kao i osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvijete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Zamolbu – životopis s osobnim podacima,
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice)
  • Presliku svjedodžbe o završenom obrazovanju,
  • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (e-radna knjižica),
  • Podatak o JMBG-u te broj mobitela ili telefona.

 Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17 i 98/19), dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 102. citiranog Zakona (dostupne na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Osobe koje se prijavljuju na javni poziv dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, putem pošte (preporučeno) ili osobno u do zaključno sa 24. srpnja 2020. godine s naznakom „Za javni poziv – javni radovi. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Općine Pitomača: www.pitomaca.hr

Cijeli tekst javnog poziva možete pogledati ovdje.