Vodakom je objavio javno nadmetanje – licitaciju za prodaju teretnog vozila

Temeljem članka 20. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Vodakom d.o.o. Pitomača, direktor, Antonio Vidović, a sukladno članku 422. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) donio je O D L U K U o objavi javnog nadmetanja – licitacije za prodaju teretnog vozila u vlasništvu Vodakom d.o.o.

Odluka