JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022.

HTZ 2016 logo

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2022. uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora), koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za razvoj turističkog sektora u 2022.

Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbe Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

Na temelju ovog Programa, HTZ je raspisao Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022. u sklopu kojeg će se dodijeliti potpore male vrijednosti za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda.

Više o samom Programu nalazi se na sljedećoj poveznici.

Za potporu po ovom Javnom pozivu mogu se kandidirati samo programi paket aranžmana ili tura koji se odvijaju na području Hrvatske za grupe proizvoda koji se odnose na kulturu i city break, cikloturizam i aktivni odmor, gastro i eno, zdravstveni turizam, nautiku i ruralni-agroturizam. Jedan prijavitelj može prijaviti maksimalno tri (3) programa paket-aranžmana/tura.

Prijavitelj treba biti registriran kao turistička agencija sukladno važećim propisima u RH.

Posebni uvjeti prijavitelja:
– treba imati aktivnu internetsku stranicu na najmanje jednom stranom jeziku
– treba imati najmanje jednog stalno zaposlenog stručnog radnika
– treba biti upoznat s priručnikom Destinacijske menadžment kompanije u izdanju HTZ-a od 2014. koji je dostupan na poveznici

Po ovom Javnom pozivu ne mogu se prijaviti programi (paket-aranžmani/ture) koji su već ostvarili potporu Ministarstva turizma i sporta ili HTZ-a u bilo kojem razdoblju.

Ukupna planirana financijska sredstva za potpore razvoju i uvođenju na tržište paket aranžmana/tura temeljem ovog Javnog poziva iznose 1.600.000,00 kn.

Za jedan program prijavitelju se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kn, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom prijavitelju može iznositi maksimalno 250.000,00 kn. Po svakom programu financirat će se do 100 % prihvatljivih troškova.

Javni poziv dostupan je na linku ovdje, a rok za podnošenje kandidatura je 31. ožujka 2022. godine. Za dodatne informacije potrebno se obratiti isključivo pisanim putem na e-mail [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu prijava.

Izvor: htz.hr