Izrađena je Studija održivog razvoja zaštićenog područja u okviru projekta EAGLE

Arsanj I Bedekovic

Jedna od aktivnosti projekta EAGLE je izrada Studije održivog razvoja zaštićenog područja pitomačkog dijela Bilogore. Studija je dovršena i može se pogledati i preuzeti OVDJE.

Izradi ove Studije autori su prišli s osnovnom idejom da se istraživačkim i znanstvenim pristupom stvori dokument koji će biti temelj i putokaz za budući razvoj održivoga turizma integriranog oko središnje točke mikro-destinacije Turističko-informativnog centra „Klopotec“.

Terensko i preliminarno istraživanje dostupne literature, strateških dokumenata općine Pitomača i Virovitičko-podravske županije te razgovor s ključnim dionicima prethodilo je izradi prvoga dijela ove Studije u kojemu su identificirani ključni dionici koji bi trebali biti uključeni u promišljanje i razvoj budućih turističkih proizvoda integriranih oko turističke mikro-lokacije TIC-a Klopotec te analiza postojećega stanja područja za koje se Studija izrađuje.

Bitan dio istraživačkoga dijela za potrebe navedenoga činilo je  i istraživanje među lokalnim vlasnicima vinograda o stavovima glede diverzifikacije osnovne djelatnosti turizmom i ugostiteljstvom kroz koje su tijekom proljeća i ljeta 2021. godine ispitani stavovi petnaest vlasnika vinograda na području pitomačke Bilogore. Spomenuto istraživanje nalazi se u prilogu ove studije.

vina harsan1
Foto: Harsan

Nakon toga, izrađena je funkcionalna klasifikacija prirodnih i antropogenih turističkih atrakcija ključnih za razvoj turističke ponude ovoga područja koja je rađena prema metodologiji dr. Kušena (2002). Temeljem analize turističke atrakcijske osnove te uvažavanjem specifičnosti i ključnih elemenata razlikovnosti destinacije, predložen je portfelj ključnih skupina turističkih proizvoda koji bi se trebali razvijati i koji bi u budućnosti predstavljali okosnicu turističke ponude mikro-destinacije integrirane oko TIC-a Klopotec i to u okviru četiri skupine turističkih doživljaja: Gasto-eno doživljaji, Sportsko-rekreacijski doživljaji, Doživljaji zelenog turizma i kreativni doživljaji.

DSCN7465

U dijelu studije koji slijedi, dana je analiza tržišta, kvantitativna kretanja i prognoze kako bi se identificirali ključni trendovi na strani turističke ponude koji mogu poslužiti za dugoročno planiranje, razvoj i komuniciranje turističke ponude TIC-a Klopotec.

Središnji dio ove studije čini formuliranje i prijedlog vizije i ciljeva održivog razvoja turizma mikro-destinacije integrirane oko TIC- a Klopotec s predloženim portfeljom turističkih proizvoda. Predloženi proizvodi prikazani su pregledno u obliku tablica po spomenutim četirima skupinama turističkih doživljaja. U tablicama su predloženi: nazivi pojedinog proizvoda, poželjno pozicioniranje, ključna svojstva za komunikaciju, ključne atrakcije koje bi trebale biti integrirane u proizvod te kratak prijedlog potrebnih aktivnosti za razvoj proizvoda. Kako bi uvođenje i tržišno vrednovanje predloženih turističkih proizvoda bilo što uspješnije dan je i prijedlog komunikacije među ključnim dionicima te potencijalnim posjetiteljima.

Isto tako, u okviru ove studije napravljen je i pregled povijesti vinogradarstva na području općine Pitomača koji ima za svrhu biti  vrijedan izvor zanimljivosti i činjenica koji može poslužiti kao podloga za interpretaciju baštine vezane uz vinogradarstvo, običaje i jedinstvenost života i rada ljudi ovoga dijela Podravine.

MAPIRE
Izvor: www.maps.arcanum.com

Kako su jedne od ključnih skupina turističkih doživljaja TIC-a Klopotec Sportsko-rekreacijski doživljaji u prirodi te doživljaji zelenog turizma, u dijelu ove studije dan je i pregled karakteristika područja Bilogore oko TIC-a Klopotec kao NATURA 2000 područja s prijedlogom koraka za izradu budućeg Plana upravljanja zaštićenim područjem te je napravljena turistička karta tj. atlas ključnih turističkih atrakcija u širemu okruženju TIC-a Klopotec.

PARUS MAJOR

Velika sjenica (lat.Parus major)

S obzirom na činjenicu koja je utvrđena terenskim i preliminarnim istraživanjem resursa za razvoj eno i gastro turizma, veliki broj vinogradarskih objekata tzv. Klijeti na ovome području te evidentnu zainteresiranost vlasnika vinograda za uključivanjem u buduću turističku ponudu, za potrebe ove Studije izrađen je prijedlog s arhitektonskim rješenjima za adaptaciju odnosno izgradnju ugostiteljsko-turističkih objekata  inspiriranih tradicionalnom arhitekturom područja Bilogore s posebnim naglaskom na područje općine Pitomača. Tekstualni dio ovoga prijedloga nalazi se unutar Studije dok su arhitektonska rješenja dana u prilogu na kraju Studije.

render vinotocje 1

Vizualizacija: 2T j.d.o.o.

Na kraju Studije napravljen je Akcijski plan koji u obliku preglednih tablica prikazuje glavne ciljeve, pokazatelje ciljeva, ključne aktivnosti, prioritet, nužne sudionike te vremenski okvir za provođenje aktivnosti u narednih deset godina u svrhu unaprjeđenja posjetiteljske infrastrukture i sustava novih turističkih proizvoda.

Nadamo se da će ovaj dokument poslužiti kao vrijedan planski alat za nositelje destinacijskog menadžmenta na području općine Pitomača, ali još više kao vrijedan priručnik i putokaz za generiranje poduzetničkih ideja i inicijativa svih onih koji će u budućnosti turizam prepoznati kao put svog profesionalnog i osobnog ispunjenja.

Naslovna fotografija: Ivan Bedeković

vidljivost