Izdana uporabna dozvola za odlagalište otpada “KLISA”

Dana 14 . travnja 2023. godine Općina Pitomača zaprimila je Uporabnu dozvolu za projekt “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA”. Nakon što je dana 31. ožujka 2023. godine održan tehnički pregled izvedenih radova sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta otpada „KLISA” te pregled dokumentacije, utvrđeno je da su radovi izvedeni u skladu s aktima o gradnji i projektnom dokumentacijom, čime su službeno završeni svi radovi sanacije te je odlagalište trajno zatvoreno i postaje zelena površina.

IMG 0340

Nositelj projekta “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA”, KK. 06.3.1.13.0009 je Općina Pitomača, a ukupna vrijednost radova iznosi 2.186.442,37 € / 16.473.750,00 HRK. Projekt je sufinanciran 85 % iz Europskog Kohezijskog fonda u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020., te 10 % iz proračuna Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i preostalih 5 % iz proračuna Općine Pitomača.

Radovi su se izvodili tijekom 14 mjeseci a obuhvatili su izvedbu temeljnog brtvenog sloja, izvedbu sustava za prikupljanje procjednih voda, izgradnju sabirnog bazene za procjedne vode, iskop i premještanje cjelokupnog otpada, prekrivanje otpada završnim prekrivnim slojem uz izvedbu pasivnog sustava za otplinjavanje korištenjem geosintetskog drena i geosintetskog glinenog sloja te plinskih zdenaca s biofitrima, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda izvedbom obodnih kanala, prilikom čega će se prikupljene oborinske vode propuštati preko taložnika prije njihovog ispuštanja u okoliš putem upojnog bunara, krajobrazno uređenje svih površina zatvorenog tijela odlagališta, izgradnju interne makadamske i pristupne prometnice širine 4 m i izgradnju ograde oko prostora odlagališta visine 2 m.

IMG 20230418 130630 klisa scaled IMG 20230418 130040 scaled

Provedenom sanacijom odlagališta neopasnog otpada ostvareno je kvalitetnije i pogodnije društveno-ekonomsko okruženje time što pridonosi boljoj kvaliteti života na području općine Pitomača u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“ br. 114/15, 103/18, 56/19).

vidljivost klisa 2048x273 1