Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem  na kojem je izvedena komunalna infrastruktura o započinjanju postupka evidentiranja sljedeće komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu:

–      GROBLJE U NASELJU STARI GRADAC u naselju STARI GRADAC u k.o. STARI GRADAC

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE, NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU STARI GRADAC u naselju STARI GRADAC u k.o. STARI GRADAC,

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE, NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU KLADARE u naselju KLADARE u k.o. KLADARE,

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU VELIKA ČREŠNJEVICA u k.o. VELIKA ČREŠNJEVICA,

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE, NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU  TURNAŠICA u k.o. TURNAŠICA.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave Općina Pitomača.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 6.7.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 10.7.2023. godine. u URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača.