Obavijest nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura, put u Dravskoj ulici

Publication1

Općina Pitomača objavila je Javni poziv kojim se obavještavaju nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem  na kojem je izvedena komunalna infrastruktura NERAZVRSTANA CESTA, put u Dravskoj ulici u naselju Pitomača u naselju PITOMAČA u dijelovima k.č. 2424, 2425, 2427, 2431/1, 2431/2, 2431/3, 2440, 2442/2, 2450, 2453, 2456, 2460/3, 2461/2  k.o. PITOMAČA I, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave Općina Pitomača.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 24.8.2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 28.8.2023. godine  u UREDU OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača.

(Foto: ilustracija Geoportal)