Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

javni natjecaji 1

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst, 2/15, 1/18 i 1/20) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 5/19), Općinski načelnik raspisuje: Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača.

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:
– NEKRETNINA BROJ 1, upisana u z.k. ul. br. 2456 k.o. Stari Gradac, označena kao: čkbr. 825/144 ORANICA, sa 1170 čhv, vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 18.000,00 kuna (slovima: osamnaesttisuća kuna);
– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u z.k. ul. br. 637 k.o. Stari Gradac, označena kao: čkbr. 1364/1/A ORANICA PESAK RAZLJEV, sa 1059 čhv, vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 5.100,00 kuna (slovima: pettisućasto kuna);
– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u z.k. ul. br. 637 k.o. Stari Gradac, označene kao: čkbr. 1549/2 ORANICA RAVNICA, sa 221čhv, čkbr. 1550/2 ORANICA RAVNICA, sa 1 jutro 216 čhv, vlasnički dio 1/1, po početnoj cijeni od 11.000,00 kuna (slovima: jedanaesttisuća kuna).

Rok za podnošenje ponuda je 26. lipnja 2020. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: [email protected].

Dokumentacija:
Javni natječaj prodaja nekretnine 2020-1
Obrazac izjave