Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

javni natjecaji 1

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 85/15. i 94/17), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Pitomača

Raspisuje se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača te se na prodaju izlažu nekretnine kako slijedi:

 – NEKRETNINA BROJ 1, upisana u  – z.k. ul. br. 1399 k.o. Kladare, označena kao:

– čkbr. 784/5 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 209 čhv,

– čkbr. 784/6 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINAH, sa 109 čhv,

suvlasnički dio 1/4, namjena nekretnine: obiteljska stambena građevina, dotrajala gospodarska zgrada i pripadajuće građevinsko zemljište, po početnoj cijeni od 625,00 eura (slovima: šesto dvadest pet eura);

– NEKRETNINA BROJ 2, upisana u z.k. ul. br. 530 k.o. Kladare, označena kao:

– čkbr. 784/7 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 108 čhv,

– čkbr. 784/8 ORANICA I KUHINJSKI VRT PREKO DRUMA U KRČEVINA, sa 209 čhv,

suvlasnički dio 2/16, namjena nekretnine: poljoprivredno i građevinsko zemljište po početnoj cijeni od 235,00 eura (slovima: dvjesto trideset pet eura);

– NEKRETNINA BROJ 3, upisana u z.k. ul. br. 375 k.o. Kladare, označena kao:

– čkbr. 786/4 ORANICA U KRČEVINAH SA 969 čhv,

suvlasnički dio 2/8, namjena nekretnine: poljoprivredno zemljište po početnoj cijeni od 200,00 eura (slovima: dvjesto eura);

 

Rok za podnošenje ponuda je 10. srpnja 2023. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude za kupnju nekretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača, na telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860 ili putem e-mail-a: [email protected].

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list