JAVNI NATJEČAJ za prodaju Osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda

javni natjecaji 1

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12. i 152/14), članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. i 4/21) i Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača („Službene novine“ broj 8/21), Općinski načelnik donosi

JAVNI NATJEČAJ za prodaju Osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda

1. Raspisuje se Javni natječaj za prodaju osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda, marka/tip: VW PASSAT 2.0 TDI COMFORTLINE, godina proizvodnje: 2012., boja vozila: Reflexilber Metallic, br. sjedala 5, vrata 4, snaga motora u kW: 103, prijeđenih kilometara: 243321, po početnoj natječajnoj cijeni od 60.000,00 kn (slovima:šezdesettisućakuna). Vozilo je redovno održavano, a Općina Pitomača prvi je vlasnik.

Pokretnina iz prethodnog stavka izlažu se prodaji prema načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

2. Pravo sudjelovanja u ovom Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: ponuditelj), koje prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo pokretnina u RH i koje nemaju dospjelih financijskih obveza prema Općini Pitomača.

3. Ponuditelj, koji se natječe za kupnju pokretnine izložene na prodaju dužan je za sudjelovanje u istom, uplatiti za korist Općine Pitomača jamčevinu koja iznosi 10% od utvrđenog iznosa početne cijene, a koja je naznačena u točki 1. ovog Javnog natječaja. Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Općine Pitomača, IBAN: HR4424020061833200005, s pozivom na broj HR68 7706-OIB ponuditelja, do isteka roka za podnošenje ponuda.

4. Rok za podnošenje ponuda je 12. svibnja 2022. godine, do 10:00 sati, bez obzira na način dostave.

5. Ponuda za kupnju pokretnina dostavlja se u zatvorenoj omotnici i obavezno sadrži:

– ime i prezime odnosno naziv ponuditelja ponude, podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) ponuditelja, broju žiro-računa ili tekućeg računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine,

– dokaz o uplati jamčevine,

– izjavu o prihvaćanju svih uvjeta utvrđenih ovim Javnim natječajem (primjer dostupan na web stranici Općine Pitomača, www.pitomaca.hr),

– presliku osobne iskaznice ponuditelja ukoliko je isti fizička osoba, odnosno presliku dokaza o registraciji pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba (dokaz o registraciji pravne osobe ne smije biti stariji od 3 mjeseca).

6. Ponude za kupnju pokretnine koja je izložena na prodaju u ovom Javnom natječaju dostavljaju se s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU OSOBNOG AUTOMOBILA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA – NE OTVARAJ!“ na sljedeću adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/I, 33 405 Pitomača.

Nerazumljive, neodređene, nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude u kojima je iznos ponuđene kupoprodajne cijene niži od onog određenog u početnoj cijeni neće se razmatrati.

7. Javno otvaranje pristiglih ponuda obaviti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju osobnog automobila putem prikupljanja pisanih ponuda dana 12.svibnja 2022. godine, s početkom u 10:00 sati, u Općinskoj vijećnici Općine Pitomača, dok će o rezultatima izbora svi ponuditelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

Konačnu odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju pokretnine iz ovog Javnog natječaja donijeti će Općinski načelnik.

8. Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena. Ukoliko su dva ili više ponuditelja ponudili istu cijenu za nekretninu iz članka 1. ove Odluke, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja je zaprimljena ranije.

9. Ponuditeljima koji su sudjelovali u ovom Javnom natječaju, a koji nisu izabrani kao najpovoljniji, vratiti će se iznos uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. Ponuditeljima koji su izabrani kao najpovoljniji, uplaćena jamčevina uračunat će se u kupoprodajnu cijenu.

10. Općinski načelnik s odabranim najpovoljnijim ponuditeljima će u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pristupiti sklapanju Ugovora o kupoprodaji predmetnih nekretnina.

Najpovoljniji ponuditelji koji odustanu od ponude nakon donošenja navedene Odluke i ne pristupe sklapanju ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku ili ne uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu sa ugovorom o kupoprodaji, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnine će se izložiti prodaji na novom javnom natječaju.

12. Kupoprodajnu cijenu kupac je dužan uplatiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Troškove promjene vlasništva snosi kupac.

13. Zainteresirani mogu uz prethodnu najavu izvršiti uvid u stanje vozila svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati. Kontakt telefon broj: 033/782-840 ili 033/782-860. Osoba za kontakt: Hrvoje Šokec.

14. Općinski načelnik zadržava pravo poništenja ovog Javnog natječaja u dijelu ili u cijelosti bez posebnog obrazloženja.

 

Dokumentacija:
– Cijeli Javni natječaj za prodaju nekretnina možete pogledati OVDJE
Obrazac izjave
Ponudbeni list