Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura

  1. Nerazvrstana cesta, ulica Matije Gupca u naselju Pitomača, oznake kčbr.953/2 PUT U SELU površine 45 čhv upisano u zk.ul.br.1271 k.o.Kladare, oznake kčbr. 982 PUT površine 139 čhv upisano u zk.ul.br.1098 k.o.Kladare, oznake kčbr.6879 STARI DRUM OD PITOMAČE DO KLADARSKE MEĐE površine 866 čhv upisane u zk.ul.br.10744 k.o.Pitomača
  2. Nerazvrstana cesta, ulica Antuna Gustava Matoša u naselju Pitomača, na dijelovima nekretninama označenim kao kčbr. 682/9-2 PAŠNJAK površine 1 jutro 1084 čhv upisane u zk.ul.br. 227 k.o.Pitomača, kčbr 568/3 PUT ZAKOVAČNICOM POD VRTOM površine 75 čhv upisano u zk.ul.br. 10129 k.o.Pitomača , kčbr. 6877 PUT IZ PITOMAČE U SESVETE površine 5 jutra 706 čhv upisano u zk.ul.br. 10129 k.o.Pitomača.

o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/2018 i 110/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu  odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave Općine Pitomača.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod.,Trg kralja Tomislava 14, Pitomača

Službene osobe Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena predmetna komunalna infrastruktura dana, 20.12.2022. godine, uz stručnu pomoć  Ureda ovlaštenog inženjera geodezije Ana Kovač iz Pitomače, Trg kralja Tomislava 14, ovlaštenog inženjera geodezije Ane Kovač, dipl. ing. geod. Geo 922, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojim su izvedene predmetne nerazvrstane ceste mogu obaviti uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 21.12.2022. godine, u UREDU OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod.,Trg kralja Tomislava 14, Pitomača u vremenu od 08.00 do 10.00 sati.