Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE ZELENE POVRŠINE JAVNI ŠPORTSKI I REKREACIJSKI PROSTOR u naselju PITOMAČA u k.o. PITOMAČA I k.č. 2705/1, 2705/2, 276/1, 2706/2, 2707 o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu  odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave Općina Pitomača

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će tvrtka URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 3.6.2024 u 8h , uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 4.6.2024. u vremenu od 8-10h u UREDU OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJE Ana Kovač, dipl.ing.geod., Trg kralja Tomislava 14, Pitomača.