Općina Pitomača objavljuje JAVNI POZIV kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura o započinjanju postupka evidentiranja  komunalne infrastrukture u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture.

JAVNI POZIV

 

Javna rasprava u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat “Cestovni most preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrde na dionici rijeke Drave u naselju Križnica, Općina Pitomača” 

Javna rasprava u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat “Cestovni most preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrde na dionici rijeke Drave u naselju Križnica, Općina Pitomača” koji se vodi po zahtjevu nositelja zahvata Županijske uprave za ceste Virovitičko-podravske županije iz Virovitice, trajat će 30 dana, počinje od 09. srpnja 2018. do zaključno 07. kolovoza 2018. godine.

Na javnom uvidu za vrijeme trajanja javne rasprave biti će izložena jedna cjelovita Studija u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, svakim radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

Javno izlaganje u okviru javne rasprave biti će u ponedjeljak, 30. srpnja 2018. godine u 11:00 sati u prostorijama Općine Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača.

Očitovanja, primjedbe i prijedlozi na izrađenu Studiju mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave, do zaključno 07. kolovoza 2018. godine do 15:00 sati u Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača.

Cijeli teksti javne rasprave možete pogledati ovdje.


Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2017. godine
Zahtjev za davanje potpore za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2017. godine

Javni poziv za Općinska priznanja

Javni poziv za upis djece u dječji vrtić

Oglas za upis djece u program predškole

Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Pitomača

Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti “javna rasvjeta” na području općine Pitomača 

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 18. kolovoza 2016. godine objavila Javni poziv za obavljanje komunalne djelatnosti “javna rasvjeta” na području općine Pitomača.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana slanja poziva.

Javni poziv i odgovarajuće obrasce možete vidjeti u nastavku:

Odluka o prikupljanju ponuda
Poziv za prikupljanje ponuda
Prilog br. 1. – Ponudbeni list
Prilog br. 2. – Troškovnik
Prilog br. 3. – Izjava o nekažnjavanju
Prilog br. 4. – Izjava o prihvaćanju uvjeta
Prilog br. 5. – Izjava o roku valjanosti
Prilog br. 6. – Izjava o bjanko zadužnici
Prilog br. 7. – Izjava o nepromjenjivosti cijene

Javni poziv za obavljanje komunalnih poslova – održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača 

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 18. kolovoza 2016. godine objavila Javni poziv za obavljanje komunalnih poslova – održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana slanja poziva.

Javni poziv i odgovarajuće obrasce možete vidjeti u nastavku:

Odluka o prikupljanju ponuda

Poziv za prikupljanje ponuda
Izjava o nepromjenjivosti cijena
Izjava o nekažnjavanju
Ponudbeni troškovnik

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje školskih udžbenika

Općina Pitomača u svojem je proračunu za 2016. godinu osigurala novčana sredstva za sufinanciranje nabave školskih udžbenika učenika osnovnih škola od prvog do četvrtog razreda u iznosu od 200,00 kuna po učeniku.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju roditelji djece s prebivalištem na području općine Pitomača, a djeca su polaznici Osnovne škole Petra Preradovića te područnih škola na području općine Pitomača.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje školskih udžbenika podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača zaključno do 01. rujna 2016. godine svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika može se podići u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača ili OVDJE.

Uz zahtjev roditelj je dužan priložiti preslik osobne iskaznice te presliku kartice tekućeg računa ili žiro-računa.

 

Javni oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u  pedagoškoj godini 2016./2017.

Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ (u nastavku: Dječji vrtić) za pedagošku godinu 2016./2017. otvoren je u vremenu od 01. lipnja do zaključno 16. lipnja 2016. godine.

Za prijavu na predmetni oglas roditelj/skrbnik djeteta uz zahtjev dužan je priložiti:

 1. rodni list djeteta,
  2. rješenje o stupnju invalidnosti, odnosno presliku smrtnog lista za roditelja – žrtve ili invalida domovinskog rata,
 2. ukoliko imaju troje ili više djece, rodne listove istih,
 3. potvrde o zaposlenosti roditelja – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 4. uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja (ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog oglasa),
 5. kopiju osobnih iskaznica obiju roditelja,
 6. liječničku potvrdu specijaliste ili liječnika primarne zdravstvene zaštite o težoj bolesti djeteta,
 7. pravomoćna presuda o razvodu braka za razvedene roditelje, odnosno drugi dokument kojim dokazuje da je samohrani roditelj, odnosno da je
  dijete uzeto na uzdržavanje.
 8. potvrdu o primanju doplatka za djecu – od nadležnog Zavoda za mirovinsko osiguranje,
 9. druge dokaze kojima se dokazuje prioritet na zahtjev Dječjeg vrtića.

Pravo na upis djece po predmetnom oglasu ima dijete koje će 01.09.2016. godine navršiti jednu godinu do zaključno djeteta koje polazi u osnovnu školu.

Cijeli oglas pogledajte OVDJE.
Zahtjev za upis preuzmite OVDJE.
Izjavu o članovima obitelji preuzmite OVDJE.

 

Javni poziv za postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu 

Na temelju članka 131., 132., i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj:84/11, 22/13 i 54/13), članka 2. i 3. Odluke o nerazvrstanim cestama  na području Općine Pitomača ( „Službene novine Općine Pitomača, broj 3/14 i 2/16) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj:541-03-1-12-28 od dana 24. listopada  2012. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača objavljuje

 

JAVNI POZIV kojim Općina Pitomača obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja  nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu u okviru kojeg se uzrađuju snimke izvedenog stanja nerazvrtanih cesta i geodetski elaborati.

Oznake predmetnih nerazvrstanih cesta su sljedeće:
-ulica Janka Draškovića u naselju Pitomača na k.č.br. 3089 u k.o. Pitomača I,
-ulica Ivana Mažuranića u naselju Pitomača na dijelu kčbr. 3088/1, 957/3 u k.o. Pitomača I,
– ulica Dragutina Domjanića u naselju Pitomača na k.č.br. 3098 u k.o. Pitomača I,
– Livadska ulica u naselju Pitomača na k.č.br. 2026/19 u k.o. Pitomača I,
– ulica Frana Galovića u naselju Pitomača na k.č.br. 2026/19, 1431/5, 1429/1 u k.o. Pitomača I.

Tekst cijelog Javnog poziva pogledajte OVDJE.

 

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba Općine Pitomača za 2016. godinu

 

Na temelju članka 55. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15), Općina Pitomača, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba Općine Pitomača za 2016. godinu.

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju sve udruge, klubovi, ustanove i organizacije te fizičke i pravne osobe koje su osnovane ili djeluju na području općine Pitomača, a obavljaju djelatnosti iz područja za koje se raspisuje Javni poziv. Svaki prijavljeni program treba imati zasebnu prijavu.

Tekst cijelog poziva i popratni obrasci nalaze se u linkovima ispod.

Javni poziv
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o partnerstvu 
Obrazac proračuna
Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac životopisa
Obrazac za prijavu projekta/programa/manifestaciju u 2016. godini

 

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Općine Pitomača za 2016. godinu

Na temelju članka 76.  Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“  br. 26/15),  te članka 55. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15), Općina Pitomača, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u sportu Općine Pitomača za 2016. godinu.

Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu predlažu: trgovačka društva koja se bave sportskom djelatnošću, zajednice sportova, sportske udruge, javne ustanove, odgojno-obrazovane ustanove, učenička i studenska sportska društva, te druge pravne osobe i građani koji samostalno osobnim radom obavljaju sportsku djelatnost.

Tekst cijelog poziva i popratni obrasci nalaze se u linkovima ispod.

Javni poziv
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o partnerstvu 
Obrazac proračuna
Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac životopisa
Obrazac za prijavu projekta/programa/manifestacije

 

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Pitomača 2016. godinu.

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), i članka 55. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15), Općina Pitomača, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Pitomača za 2016. godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Općine Pitomača jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Pitomača.

Rok za podnošenje prijava je do 12. ožujka 2016. godine.

Tekst cijelog poziva i popratni obrasci nalaze se u linkovima ispod.

Javni poziv
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o partnerstvu
Obrazac proračuna
Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
Obrazac životopisa
Obrazac za prijavu projekta/programa/manifestaciju

 

Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2016.

Temeljem Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13, 3/14 i 6/15), Općinski načelnik Općine Pitomača, raspisuje Javni poziv za davanje potpore za sudjelovanje na sajmu VIROEXPO 2016.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za pokriće troškova poduzetnika izlagača na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO 2016. (26.-28.02.2016.) vezanih uz osiguranje sajamskog prostora kroz povrat dijela utrošenih sredstava.

Javni poziv je otvoren do 18. ožujka 2016. godine.

Tekst cijelog Javnog poziva kao i opće uvjete, kriterije, te naziv i adresu tijela kojem se podnosi zahtjev pogledajte OVDJE.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti OVDJE.

 

Javni poziv na prikupljanje pisanih prijedloga programa javnih potreba Općine Pitomača za 2016. godinu 

Na temelju članka 55. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15), Općina Pitomača, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba općine Pitomača za 2016. godinu

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa javnih potreba za 2016.  godinu za programe od interesa za Općinu Pitomača, a rok za podnošenje prijava je do 09. listopada 2015. godine.

Javni poziv

Prijavnica

 

Javni poziv na prikupljanje pisanih prijedloga programa javnih potreba u kulturi Općine Pitomača 2016. godine

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), i članka 55. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15), Općina Pitomača, Jedinstveni upravni odjel objavljuje Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Pitomača za 2016. godinu.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Općine Pitomača jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Općinu Pitomača,  a rok za podnošenje prijava je do 09. listopada 2015. godine.

Javni poziv

Prijavnica


Javni oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u  pedagoškoj godini 2015./2016.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ raspisuje Javni oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u  pedagoškoj godini 2015./2016.

Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ za pedagošku godinu 2015./2016. otvoren je u vremenu od 01. lipnja do zaključno 16. lipnja 2015. godine.

Zahtjevi za upis djeteta s potrebnom dokumentacijom predaju se svaki radni dan u predmetnom oglasnom vremenu od 8,00 do 15,00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, soba broj 5 ili se šalju poštom.

Cjelovit tekst javnog oglasa možete vidjeti OVDJE.

Popratna dokumentacija:
Zahtjev za upis djeteta
Izjava o članovima obitelji

Javni poziv za dostavu prijedloga i poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača

Datum objave: 16. travanj 2015. godine

Na temelju članka 7. i 8. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13 – pročišćeni tekst i 2/15) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/11), Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača upućuje Javni poziv svim fizičkim i pravnim osobama za dostavu prijedloga i poticaja za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača.

Poticaj/prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača dostavlja se Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Pitomača u pisanom obliku zaključno do 04. svibnja 2015. godine.

Cjeloviti tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

 

Javni poziv za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području općine Pitomača

Datum objave: 13. kolovoz 2014. godine

Na temelju članka 38. Statuta Općine Pitomača (Službene novine” Općine Pitomača, broj 2/13 – pročišćeni tekst), općinski načelnik Općine Pitomača, 13. kolovoza 2014. godine, raspisuje Javni poziv za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području općine Pitomača.

Predmet Javnog poziva je subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije: solarnog toplinskog kolektora za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i potpore grijanju na području općine Pitomača za deset fizičkih osoba.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 08. rujna 2014. godine.

Cjelovit tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje.

Prilog 1. Prijavni obrazac
Prilog 2. Izjava o prihvaćanju općih uvjeta
Prilog 3. Zapisnik o izvedenoj ugradnji OIE

 

Javni oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u  pedagoškoj godini 2014./2015

Datum objave: 2. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 3. i 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“  broj 10/97-pročišćeni tekst, 107/07 i 94/13) i članka 4. Pravilnika o kriterijima za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 6/11), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Potočnica“ raspisuje javni oglas za upis djece u Dječji vrtić „Potočnica“ u  pedagoškoj godini 2014./2015.

Javni oglas za upis djece u PRIMARNI 10 – SATNI PROGRAM u Dječji vrtić „Potočnica“ otvoren je u vremenu od 2. lipnja do zaključno 17. lipnja 2014. godine.

Sve potrebne informacije možete vidjeti ovdje.

Prilozi: Zahtjev za upis djeteta

Izjava o članovima obitelji

 

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pitomača

Datum objave: 8. svibnja 2014. godine

Općinsko vijeće Općine Pitomača dana 8. svibnja 2014. godine objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pitomača.

Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom Upravnom odjelu za društvene djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača, na adresu: Lj. Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „Prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pitomača“ u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku i na internet stranici Općine Pitomača.

Cjelovit tekst javnog poziva možete pronaći ovdje.

Prilozi:

Temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 3/14) dana 08. svibnja 2014. godine u «Glasu Slavonije» objavljen je navedeni javni poziv te na temelju članka 10. stavak 5. i 6. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine», broj 41/14) Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača objavljuje Izvješće o provjeri formalnih uvjeta kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih (ovdje).

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača možete pogledati ovdje.