JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel općine Pitomača, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije

 1. STRUČNI SURADNIK ZA RURALNI RAZVITAK I INVESTICIJE

  1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Posebni uvjeti:

– sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke pravnog ili ekonomskog smjera,

– 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– komunikacijske vještine,

– poznavanje engleskog jezika,

– državni stručni ispit,

– poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

Na javni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) mogu se ravnopravno javiti kandidati oba spola.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 96/0, 61/11. i 4/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

Službenik/ca se prima u radni odnos uz probni rad od 3 mjeseca.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijma u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Kandidat koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest.

Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na internet-stranici Općine Pitomača (www.pitomaca.hr) navedeni su opis poslova, podaci o plaći za radno mjesto, način prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje i izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru, te mjesto održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, dok će se vrijeme održavanja navedene provjere objaviti na istoj stranici i oglasnoj ploči Općine Pitomača i to 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– preslik svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi,

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ili preslik rješenja o rasporedu ili ugovora o radu i sl.),

– preslik uvjerenja ili drugog dokaza o položenome državnome stručnom ispitu (ako je kandidat položio državni stručni ispit),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– potpisanu izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijem u službu iz članaka 15. i 16. Zakona.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, predočit će se izvornik.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava natječajne uvjete.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom: „Javni natječaj – „Stručni suradnik za ruralni razvitak i investicije“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Općina Pitomača zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.

DOKUMENTI:
– Javni natječaj – možete preuzeti ovdje
– Upute i obavijest kandidatima – možete preuzeti ovdje
– Rješenje o imenovanju povjerenstva – možete preuzeti ovdje

 

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama

Na temelju Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača («Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/13 i 3/14) i članka 6. Odluke o cijeni neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama («Službene novine» Općine Pitomača, broj 2/13 i 3/14), Općinski načelnik, dana 27. travnja 2018. godine, raspisuje Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama.

Pisane ponude ponuditelja predaju se u zapečaćenoj omotnici s naznakom: «Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama – ne otvaraj», na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Rok za predaju ponuda je 15 dana od dana objave Javnog natječaja. Nakon prvog otvaranja ponuda za sve neprodane parcele ponude će se zaprimati i nadalje, a otvaranje istih biti će svakog prvog ponedjeljka u mjesecu, do prodaje svih parcela.

Općina Pitomača zadržava pravo poništenja Javnog natječaja i nije obavezna prihvatiti niti jednu ponudu bez navođenja razloga za takav postupak. Za sve ostale informacije u svezi s ovim Javnim natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati osobno ili na telefon 033/782-860.

Cijeli tekst javnog natječaja možete pogledati ovdje.

Podsjećamo sve udruge s područja općine Pitomača, a koje se se javile na javne natječaje za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta, kulture i ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godinu te kojima su odobrena sredstva iz Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu da su obavezni najkasnije do 28. veljače 2018. godine Općini Pitomača dostaviti izvješće o utrošku sredstava za 2017. godinu na propisanim obrasci dostupnim na web stranici Općine Pitomača.

OBRASCI:
Sport :  –
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Kultura: Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Ostale društvene djelatnosti : 
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

 

JAVNI  NATJEČAJ za prijam u službu Referent za računovodstvene poslove na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica

Tekst naječaja i potrebnu dokumentaciju možete naći u nastavku:
1.
Rješenje o imenovanju povjerenstva
2.
Javni natječaj
3. U
pute i obavijesti kandidatima.

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11. i 4/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača,  upućuje

POZIV  NA  TESTIRANJE  I  INTERVJU

dana 19. veljače 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u zgradi Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/I, Pitomača (u vijećnici), koji će se održati u obliku postupka provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta: REFERENT ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE.

Poziv možete preuzeti ovdje.

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi („Narodne novine“  broj 96/01) te članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/15) Općinsko vijeće Općine Pitomača raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

 

Uvjeti:

* Za ravnatelja/ravnateljicu Centra za kulturu „Drago Britvić“ može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, koja se odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava ostale uvjete određene posebnim zakonom, aktom o osnivanju ili Statutom.

* Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Općinsko vijeće Općine Pitomača na razdoblje od 4 godine na puno radno vrijeme na prijedlog Stručnog vijeća Centra.

* U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata/kandidatkinje (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresu elektronične pošte).

* Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kandidatkinje obvezni su priložiti:

 1. dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 2. životopis s opisom dosadašnjeg rada i radnog iskustva,
 3. dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili osobne iskaznice),
 5. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja/podnositeljice ne vodi kazneni postupak,
 6. prijedlog programa rada sa osobnim viđenjem organizacije i poslovanja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za naredno četverogodišnje razdoblje.

* Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave javnog natječaja. Na javni natječaj  mogu se javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

* O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

* Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu natječaja, dostavljaju se poštom, bez naznake pošiljatelja na omotnici, na adresu:

CENTAR ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ“

33405 PITOMAČA

Trg kralja Tomislava 2,

sa naznakom „Prijava na natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice CZK “Drago Britvić“.

OPĆINA PITOMAČA

OPĆINSKO VIJEĆE

 

NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE NABAVE SADNICA BOBIČASTOG VOĆA

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2017. godinu

Općina Pitomača dana 21. rujna 2017. godine raspisuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 25. listopada 2017. godine. Svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti na dolje navedenim linkovima:

1. ODLUKA
2. NATJEČAJ
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Obrazac Izjave o partnerstvu
4. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
5.1. Obrazac Ugovora o financiranju programa ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta
Uputa za prijavitelje

Dopune godišnjeg plana natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacije civilnog društva u 2017. godini

Detaljnije pogledajte OVDJE.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godinu.
Općina Pitomača dana 09. veljače 2017. godine raspisuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području ostalih društvenih djelatnosti za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 11. ožujka 2017. godine. Svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti na dolje navedenim linkovima:
9. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
10. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2017. godinu

Općina Pitomača dana 09. veljače 2017. godine raspisuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 11. ožujka 2017. godine. Svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti na dolje navedenim linkovima:

1. Odluka 
2. Natječaj
3. Uputa za prijavitelje
4. Obrazac opisa programa ili projekta
5. Obrazac proračuna programa ili projekta
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac izjave o partnerstvu
8. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
9. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
10. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

 Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2017. godinu

Općina Pitomača dana 09. veljače 2017. godine raspisuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području kulture za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 11. ožujka 2017. godine.

Svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti na dolje navedenim linkovima:

Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
10. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacije civilnog društva u 2017. godini

Sukladno odredbi članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine”, broj 26/15), Općina Pitomača utvrdila je Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacije civilnog društva u 2017. godini iz proračuna Općine Pitomača.

Navedeni Godišnji plan možete vidjeti OVDJE.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2017. godinu

Općina Pitomača dana 09. veljače 2017. godine raspisuje Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Pitomača u području sporta za 2017. godinu. Rok za podnošenje prijedloga programa ili projekata je do zaključno 11. ožujka 2017. godine. Svu potrebnu dokumentaciju možete vidjeti na dolje navedenim linkovima:

1. Odluka 
2. Natječaj
3. Uputa za prijavitelje
4. Obrazac opisa programa ili projekta
5. Obrazac proračuna programa ili projekta
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
7. Obrazac izjave o partnerstvu
8. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
9. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
10. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

Općinski načelnik, dana 08. svibnja 2014. godine, raspisuje javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni «Rakitka 1» u Kladarama.

Tekst javnog natječaja pogledajte ovdje.

Općina Pitomača u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, a kroz mjeru Javni rad, objavila je Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 6 mjeseci – radnik/ca na revitalizaciji javnih površina (28 radnika) i radnik/ca za pomoć u kući (3 radnika). Javni natječaj objavljen je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a otvoren je od 7. travnja 2017. godine do zaključno 13. travnja 2017. godine. Prijavnicu na navedeni Javni natječaj možete vidjeti OVDJE.
Javni oglas
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
Upute i obavijesti kandidatima
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Poziv za testiranje

Datum objave: 29. lipnja 2017. godine

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 29. lipnja 2017. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača. Predmetna prodaja odnosi se na nekretnine u mjestu Pitomača. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave u javnom glasilu „Virovitički list“, a javno otvaranje pristiglih ponuda održati će se dana 17. srpnja 2017. godine s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Pitomača. Javni natječaj i primjer obrasca Izjave ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta utvrđenih u predmetnom javnom natječaju možete vidjeti u privitku.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača

Obrazac izjave

Javni natječaj za prijam u službu Voditelja odsjeka za društvene djelatnosti

Javni natječaj
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
Upute i obavijesti kandidatima
Poziv na testiranje i intervju

Javni natječaj za prijam u službu Referenta za društvene djelatnosti

Javni natječaj
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
Upute i obavijesti kandidatima
Poziv na testiranje i intervju

Javni natječaj za prijam u službu Referenta za računovodstvene poslove

Javni natječaj
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
Upute i obavijesti kandidatima
Poziv na testiranje i intervju

Javni natječaj za imenovanje Pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača

Javni natječaj
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
Upute i obavijesti kandidatima
Poziv za testiranje

Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području općine Pitomača (zimska sezona 2016./2017. i 2017./2018)

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 20. listopada 2016. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području općine Pitomača (zimska sezona 2016./2017. i 2017./2018).

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno do 07. studenog 2016.

Javni natječaj i odgovarajuće obrasce možete vidjeti u privitku.

Odluka o objavi

Natječaj –  zimska služba

Obrazac 1. Ponudbeni list

Obrazac 2. Grupa A.

Obrazac 2. Grupa B.

Obrazac 2. Grupa C.

Obrazac 2. Grupa D.

Obrazac 2. Grupa E.

Obrazac 3. Popis strojeva i opreme

Prilog br. 1. Tablica zona

Obrazac 4. Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 5. Izjava o fiksnim cijenama

Karta zona

Javni natječaj za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave certificiranih sadnica bobičastog voća

Predmet natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za subvencioniranje nabave certificiranih sadnica bobičastog voća (jagoda, malina, kupina, aronija, ribiz, borovnica, brusnica, goji…).

Natječaju za bespovratno sufinanciranje mogu pristupiti samo poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, imaju prebivalište odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području općine, te su u 2016. godini posadili najmanje 2.000 sadnica jagoda ili 500 sadnica ostalog voća. Subvencija se odobrava u iznosu do 50% nabavne cijene po priloženom računu odnosno najviše do 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2016. godine.

U prilogu možete pronaći tekst cijelog natječaja i obrazac zahtjeva.

TEKST NATJEČAJA
OBRAZAC ZAHTJEVA

Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2016./2017. Općine Pitomača

Na temelju članka 6., 8. i 9. Odluke o stipendijama Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 7/13 i 6/16), članka 6. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 8/13), Povjerenstvo za dodjelu stipendije raspisuje JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2016./2017.

Predmet javnog natječaja: je prikupljanje zahtjeva za dodjelu stipendije Općine Pitomača studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2016./2017.

Vrijeme trajanja natječaja: Javni natječaj otvoren je do zaključno 31. listopada 2016. godine.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjevi podnose: Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za dodjelu stipendije, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „ZA STIPENDIJU“.

TEKST CIJELOG JAVNOG NATJEČAJA

Obavezni prilozi

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika 

Predmet javnog natječaja je povjeravanje ugovorom na rok od četiri godine obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta natječaja, naznakom «NE OTVARAJ- NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE PITOMAČA„ te ostalim podacima sukladno natječaju, na adresu Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Rok za dostavu ponuda je 06.10.2016.g. (četvrtak) do 10:00 sati.

Tekst Javnog natječaja i Obrazac ponude nalaze se u prilogu:

– Odluka
– Javni natječaj
– Cjenik
– Obrazac ponude

 

Javni natječaj za zapošljavanje na održavanju javnih površina

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je Javni natječaj za 17 radnika/ica za obavljanje poslova održavanja javnih površina. Natječaj je otvoren do 16.08.2016. godine.
Više o natječaju ovdje.

Javni natječaj za prijam u službu – Referent za javnu nabavu

Na temelju članka 5. stavka 2., članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11),  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača raspisuje Javni natječaj za prijam u službu Referent za javnu nabavu na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Prijave na javni natječaj, s dokazom o ispunjavanju uvjeta, mogu se dostaviti do 19. svibnja 2016. godine na adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, s naznakom:  „Ne otvaraj – za javni natječaj – referent za javnu nabavu“.

Više informacija u prilozima:

Javni natječaj

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu

Upute i obavijesti kandidatima

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU


Javni natječaj na izbor i imenovanje Direktora/ice društva DRAFT d.o.o.

Na temelju članka 21. Društvenog ugovora Trgovačkog društva DRAFT d.o.o. i Odluke Skupštine društva DRAFT d.o.o. o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva DRAFT d.o.o od 29. veljače 2016. godine, Skupština društva dana 15. ožujka 2016. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje Direktora/ice društva DRAFT d.o.o.

Direktor/ica imenuje se na vrijeme od četiri godine, uz probni rad u trajanju od 6 mjeseci, u punom radnom vremenu (8 sati dnevno).

 1. Za izbor i imenovanje Direktora/ice Društva može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– magistar/prvostupnik,

– 2 godine radnog iskustva,

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski ili njemački),

– poznavanje rada na računalu,

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

 1. Za Direktora/icu Društva ne može biti imenovana osoba:

– koja je kažnjena za kazneno djelo propisano odredbom čl. 239.st. 2.toč. 1. Zakona o trgovačkim društvima,

– protiv koje je izrečena mjera sigurnosti propisana odredbom čl. 239.st. 2.toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Opis poslova:

– zastupa Društvo i odgovara za zakonitost rada Društva;

– upravlja radom Društva (planira, organizira, koordinira, prati i nadzire poslovanje Društva);

– upravlja imovinom Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika;

– brine o urednom i točnom vođenju poslovnih knjiga Društva;

– donosi godišnji financijski plan i izvještaj o radu Društva;

– brine se da Društvo ostvaruje poslovnu politiku i planirane rezultate poslovanja;

– predlaže Skupštini nova rješenja u pravcu poboljšanja i unapređenja rada Društva;

– predlaže Skupštini donošenje općih akata Društva;

– izvršava odluke Skupštine Društva;

– obavlja i druge poslove Direktora/ice utvrđene zakonom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ broj 82/08).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis,

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

– vlastoručno potpisanu Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. st. 2. točke. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Vršiteljica dužnosti direktora ukoliko smatra potrebnim, može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanja, sposobnost i vještinu kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima, intervjuom.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

 1. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili neposredno u roku od osam (8) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača i oglasnim pločama i internet stranicama osnivača, na adresu Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača, s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za imenovanje Direktora/ice Društva DRAFT d.o.o. – ne otvaraj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 3., 6. i 7. Zakona o upravljanju ustanovama u kulturi („Narodne novine“  broj 96/01) te članka 20. Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“ („Službene novine“ Općine Pitomača broj 9/15) Općinsko vijeće Općine Pitomača dana 07. ožujka 2016. godine raspisalo je

 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE CENTRA ZA KULTURU „DRAGO BRITVIĆ„

* Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/ravnateljicu Centra za kulturu „Drago Britvić“ moraju imati visoku stručnu spremu i odlikovati se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

* Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Općinsko vijeće općine Pitomača na razdoblje od 4 godine na prijedlog Stručnog vijeća Centra.

* U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja/podnositeljice (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela i adresu elektronične pošte).

* Uz prijavu na natječaj, kandidati/kandidatkinje obvezni su priložiti:

 1. dokaz o završenoj visokoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 2. životopis s opisom dosadašnjeg rada i radnog iskustva,
 3. dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika Domovnice ili osobne iskaznice),
 5. uvjerenje nadležnog Suda da se protiv podnositelja/podnositeljice ne vodi kazneni postupak,
 6. prijedlog programa rada sa osobnim viđenjem organizacije i poslovanja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za naredno četverogodišnje razdoblje.

* Rok za podnošenje prijava je 15. ožujka 2016. godine. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

* O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

* Pisane prijave s prilozima, navedenim u tekstu natječaja, dostavljaju se poštom, bez naznake pošiljatelja na omotnici, na adresu:

OPĆINA PITOMAČA

33405 PITOMAČA

Ljudevita Gaja 26/1

sa naznakom „Prijava na natječaj za izbor ravnatelja CZK “Drago Britvić“.

 
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga kralja Tomislava u Pitomači

Općina Pitomača raspisuje natječaj čija je svrha i cilj dobivanje kvalitetnih i stručno izrađenih prijedloga idejnog urbanističko-arhitektonskog i krajobraznog rješenja za uređenje Trga kralja Tomislava u Pitomači, a koji će poslužiti kao podloga za izradu daljnje projektno‐tehničke dokumentacije (glavni projekt s pripadajućim troškovnicima za potrebe javne nabave radova) potrebne za izgradnju.

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima natječajnog rada ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata, a ostali autori mogu biti ostalih struka povezanih sa kompetencijama za izradu natječajnog rada

Datum početka natječaja je 03. prosinca 2015. godine, a rok predaje natječajnih radova je 12. veljače 2016. godine, do 12.00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1.

NATJEČAJ
PROJEKTNI ZADATAK
PRILOG I – AUTOR
PRILOG II – PONUDBENI LIST 
PRILOG III – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

1. set Pitanja i odgovora


J
avni oglas za radno mjesto računovodstvenog referenta – blagajnik

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11), Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača raspisuje javni oglas za računovodstvenog referenta – blagajnik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka službenice sa bolovanja i porodiljnog dopusta.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača, na adresu: Općina Pitomača, Lj. Gaja 26/I, 33 405 Pitomača, s naznakom: »Javni oglas za računovodstvenog referenta – blagajnika«.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Tekst cijelog javnog oglasa 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog oglasa za prijam u službu

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv na testiranje i intervju

Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku godinu 2015./2016.

Općina Pitomača raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija  studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2015./2016.

Tekst javnog natječaja i uvjete pogledajte ovdje.

Obrazac preuzmite ovdje.

 

Javni natječaj za stručnog suradnika/suradnicu u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Pitomača

Na temelju članka 22. stavak 3, a u svezi s člankom 22. stavak 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08), Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine, broj 42/14 i 114/14), članka 3. Pravilnika o djelokrugu, organizaciji, načinu rada i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Pitomača od 20. svibnja 2010. godine, predsjednik Turističke zajednice Općine Pitomača, raspisuje Javni natječaj za stručnog suradnika/suradnice u turističkom uredu Turističke zajednice Općine Pitomača na određeno vrijeme od jedne godine -1 izvršitelj/ica.

Tekst javnog natječaja u potpunosti pogledajte ovdje

Javni natječaj za prijam u službu administrativnog tajnika Općinskog načelnika

Na temelju članka 5. stavka 2., članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača raspisuje Javni natječaj za prijam u službu administrativnog tajnika Općinskog načelnika na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Javni natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“  dana 24. lipnja 2015.

Prijave na javni natječaj, s dokazom o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, s naznakom: Ne otvaraj – za javni natječaj – administrativni tajnik Općinskog načelnika“.

Javni natječaj za prijam u službu administrativnog tajnika Općinskog načelnika

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv na testiranje

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača

Na temelju članka 5. stavka 3., članka 17. i članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 38. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/13-pročišćeni tekst i 2/15), Općinski načelnik Općine Pitomača dana 19. lipnja 2015. godine raspisuje Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj/ica.

Prijave na javni natječaj, s dokazom o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: OPĆINA PITOMAČA, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača, s naznakom: Ne otvaraj – za javni natječaj – pročelnika/ce“.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Pitomača

Upute i obavijesti kandidatima

Poziv za testiranje

Javni oglas – Referent za računovodstvene poslove

Općina Pitomača raspisala je dana 12. svibnja 2015. godine Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme jednog (1) referenta za računovodstvene poslove.

Javni oglas je otvoren do zaključno 20. svibnja 2015. godine.

Imenovanje povjerenstva

Javni oglas

Upute kandidatima

Poziv na testiranje i intervju

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika na području općine Pitomača

Temeljem članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03–pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/1, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14 i 9/14) Općina Pitomača je dana 16. ožujka 2015. godine objavila obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Pitomača.

Broj objave koncesije u Elektroničkom oglasniku Javne nabave RH je 2015/S 01K-0010663.

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Općine Pitomača, do 13. travnja 2015. godine do 12:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 13. travnja 2015. u 12:00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

PRILOZI:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača

Temeljem članka 14. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03–pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/1, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 13. Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/14 i 9/14) Općina Pitomača je dana 13. ožujka objavila obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača.

Broj objave koncesije u Elektroničkom oglasniku Javne nabave RH je 2015/S 01K-0010446.

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika Općine Pitomača, do 13. travnja 2015. do 11:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 13. travnja 2015. godine u 11:00 sati u Općini Pitomača, Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I.

PRILOZI:


Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Pitomača

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN broj 42/14 i 114/14) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Pitomača, raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Pitomača.

Prijave na natječaj s potrebnim prilozima se podnose do zaključno 27. veljače 2015. godine na adresu:

Turistička zajednica općine Pitomača

Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača

s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Pitomača“.

Više informacija OVDJE.

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pitomača

Datum objave: 05. veljače 2015. godine

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 05. veljače 2015. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pitomača i to poslovni prostor u naselju Pitomača u suterenu poslovnog centra u Pitomači.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do dana 20. veljače 2015. godine (petak) do 11,00 sati,  kada će se održati javno otvaranje ponuda u vijećnici Općine Pitomača.

Cijeli tekst Javnog natječaja pogledajte OVDJE

Primjer obrasca Izjave ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u predmetnom natječajuJavni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području općine Pitomača (zimska sezona 2014./2015. i 2015./2016)

Datum objave: 06. studenog 2014. godine

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 06. studenoga 2014. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – zimska služba na području općine Pitomača (zimska sezona 2014./2015. i 2015./2016).

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave Javnog natječaja, odnosno do 21. studenoga 2014.

Javni natječaj i odgovarajuće obrasce možete vidjeti u nastavku.

Natječaj

Obrazac 1. Ponudbeni list

Obrazac 2. Grupa A

Obrazac 2. Grupa B

Obrazac 2. Grupa C

Obrazac 2. Grupa D

Obrazac 2. Grupa E

Obrazac 3. Popis strojeva i opreme

Obrazac 4. Tablica zona

Obrazac 5. Izjava o nekažnjavanju

Obrazac 6. Izjava o fiksnim cijenama

Obrazac 7. Karta zona

Javni natječaj za dodjelu stipendije Općine Pitomača u akademskoj godini 2014./15

Datum objave: 16. listopad 2014. godine

Povjerenstvo za dodjelu stipendije Općine Pitomača raspisuje Javni natječaj za dodjelu stipendije Općine Pitomača studentima sa prebivalištem na području općine Pitomača koji se školuju na sveučilišnim (preddiplomskim i diplomskim) i stručnim studijima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2014./15.

Javni natječaj otvoren je do zaključno 31. listopada 2014. godine.

Zahtjevi se podnose na sljedeću adresu: Općina Pitomača, Povjerenstvo za dodjelu stipendije, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom „ZA STIPENDIJU“.

Cjelovit tekst javnog natječaja pogledajte ovdje.

Prilozi:

Zamolba

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o neprimanju stipendije s druge osnove

Ponovljeni Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača

Datum objave: 18. rujan 2014. godine

Općina Pitomača dana 18. rujna 2014. godine u “Virovitičkom listu” objavila je PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme u trajanju od 20 sati tjedno.

Cijeli tekst javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora

Datum objave: 18. rujan 2014. godine

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 18. rujna 2014. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pitomača i to poslovni prostor u naselju Grabrovnica u Društvenom domu i poslovni prostor u naselju Pitomača u suterenu poslovnog centra u Pitomači.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do dana 03. listopada 2014. godine (petak) do 11,00 sati,  kada će se održati javno otvaranje ponuda u vijećnici Općine Pitomača.

Cijeli tekst Javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Primjer obrasca Izjave ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u predmetnom natječaju možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača

Datum objave: 18. rujan 2014. godine

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 18. rujna 2014. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača.

Predmetna prodaja odnosi se na nekretninu u naselju Stari Gradac.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave u javnom glasilu „Virovitički list“, a javno otvaranje pristiglih ponuda održati će se dana 03. listopada 2014. godine s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Pitomača.

Cijeli tekst Javnog natječaja možete vidjeti ovdje.

Primjer obrasca Izjave ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta utvrđenih u predmetnom Javnom natječaju možete vidjeti ovdje.

Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku 2013./2014. godinu

Datum objave: 17. listopada 2013. godine

Općina Pitomača objavila je dana 17. listopada 2013. godine Javni natječaj za dodjelu stipendije za akademsku 2013./2014. godinu u javnom glasilu «Virovitički list».

Javni natječaj otvoren je do zaključno 04. studenoga 2013. godine.

Za sve informacije možete se obratiti u Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove Općine Pitomača, tel. 033/782-840.

Dokumenti za preuzeti: Javni natječaj

Izjava o neprimanju stipendije s druge osnove

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača

Datum objave: 10. listopada 2013. godine

Općinsko vijeće Općine Pitomača, u svojstvu osnivača Knjižnice i čitaonice Pitomača, dana 10. listopada 2013. godine objavilo je ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača u «Virovitičkom listu».

Rok za podnošenje pisanih prijava je 15 dana od dana objave natječaja u «Virovitičkom listu».

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje.

 Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača

Datum objave: 03. listopada 2013. godine

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 03. listopada 2013. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Pitomača.

Predmetna prodaja odnosi se na nekretnine u naselju Stari Gradac i Vukosavljevica.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od dana objave u javnom glasilu „Virovitički list“, a javno otvaranje pristiglih ponuda održati će se dana 21. listopada 2013. godine s početkom u 10,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Pitomača.

Dokumenti za preuzeti: Javni natječaj i primjer obrasca Izjave ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta utvrđenih u predmetnom javnom natječaju.

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pitomača

Datum objave: 03. listopada 2013. godine

Obavještavaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe da je Općina Pitomača dana 03. listopada 2013. godine, u javnom glasilu „Virovitički list“ objavila Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Pitomača.

Predmetni zakup odnosi se na poslovni prostor u zgradi PIOP-a u naselju Pitomača, Trg kralja Tomislava 15, označen kao URED III, te poslovni prostor u suterenu poslovnog centra u Pitomači, Trg kralja Tomislava 14.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je do dana 21. listopada 2013. godine u 11,00 sati,  kada će se održati javno otvaranje ponuda u vijećnici Općine Pitomača.

Dokumenti za preuzeti: Javni natječaj i primjer obrasca Izjave ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa.