Savjet mladih Općine Pitomača

Općinsko vijeće Općine Pitomača dana 04. travnja 2017. godine osnovalo je Savjet mladih Općine Pitomača kao savjetodavno tijelo Općine Pitomača koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj razini.

Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Općinskog vijeća Općine Pitomača koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih na lokalnoj razini i rješavanje problema mladih.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača

Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine pitomača

Odluka o imenovanju predsjednika Savjeta mladih Općine Pitomača

Zakon o savjetima mladih (Narodne novine RH broj 41/2014)