Zakonske odredbe – Kultura

Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 83/22)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)

Zakon o muzejima (“Narodne novine” broj 61/18, 98/19 i 114/22)

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19 i 98/19)

Zakon o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)