Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka u RH je ustavna kategorija te je osigurana svakoj fizičkoj osobi u RH bez obzira na državljanstvo i prebivalište, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovni, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili osobinama.

Člankom 37. Ustava Republike Hrvatske propisano je sljedeće:

„Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Zakonom se uređuje zaštita osobnih podataka te nadzor nad djelovanjem informatičkih sustava u državi.

Zabranjena je uporaba osobnih podataka suprotna utvrđenoj svrsi njihovoga prikupljanja“.

Svrha zaštite osobnih podataka

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Pravna regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/2018)

Više informacija o zaštiti osobnih podataka dostupno je na internetskim stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka www.azop.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ.
Voditeljica Odsjeka za javni nabavu, imovinsko-pravne poslove i opće poslove Općine Pitomača
Ljudevita Gaja 26/1
33 405 Pitomača
Tel: +385 (0)33 782 840
e-mail: [email protected]

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (Službene novine Općine Pitomača,  broj 4/18)