Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16. i 114/22, u daljnjem tekstu ZJN 2016) uređuju se pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ZJN 2016, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.  Javna nabava u smislu ZJN 2016. je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ili roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi.

Zakonom o javnoj nabavi RH uređuju se opće odredbe; izuzeća; opća pravila; postupci; tehnike i instrumenti; provedba postupka; posebni režimi nabave, izvještavanje i arhiviranje; pravna zaštita u vezi s tim postupcima; postupanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; nadležnosti središnjeg tijela nadležnog za sustav javne nabave; te prekršajne odredbe.

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi RH

– javni naručitelji:

1) Republika Hrvatska, odnosno državna tijela Republike Hrvatske (navedeni u Prilogu I. ZJN 2016, kao i druga središnja tijela državne uprave te njihovi pravni sljednici);

2) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

3) tijela javnog prava imaju pravnu osobnost, osnovani su posebno u svrhu zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački značaj i  u iznosu većem od 50% financira ih javni naručitelj ili su podložna upravljačkom nadzoru od strane javnog naručitelja ili je više od polovine članova njihovih upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela imenovao javni naručitelj i

4) udruženja koje je osnovalo jedno ili više tijela iz točaka 1), 2) ili 3).

Decentralizirani javni naručitelji su javni naručitelji iz  točaka 2. i 3.  ili njihova udruženja.

– sektorski naručitelji:

1) javni naručitelji koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti (nekoliko djelatnosti iz područja sektorske djelatnosti: plin i toplinska energija, električna energija, vodno gospodarstvo,usluge prijevoza, zračne, morske i riječne luke, poštanske usluge, vađenje nafte i plina te istraživanje ili vađenje ugljena ili drugih krutih goriva);

2) trgovačka društva u kojima javni naručitelj ima ili može imati, izravno ili neizravno, prevladavajući utjecaj na temelju svojeg vlasništva, financijskog udjela ili na temelju pravila kojima je društvo uređeno i koja obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti (ako, izravno ili neizravno: ima većinu upisanog kapitala društva, ili kontrolira većinu glasova koji se odnose na dionice koje je društvo izdalo, ili može imenovati više od polovine članova nadzornog, upravnog ili odgovarajućeg tijela za upravljanje te vođenje poslova društva);

3) drugi subjekti koji obavljaju jednu od sektorskih djelatnosti na temelju posebnih ili isključivih prava koja im je dodijelilo nadležno tijelo.

Pragovi za primjenu zakona

ZJN 2016  ne primjenjuje se:

1. na nabavu
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura,
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura,
2. na nabavu u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH u inozemstvu
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 126.080,00 eura,
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 530.880,00 eura.

Jednostavne nabave

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti prethodno navedenih pragova.
Pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije.
Naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Nabava male vrijednosti

Nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti prethodno navedenih pragova, a  manja od vrijednosti pragova nabava velike vrijednosti.

Naručitelj je obvezan primijeniti odredbe ZJN 2016. za nabavu robe, radova ili usluga te provedbu projektnih natječaja čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od  prethodno navedenih pragova .

Nabava velike vrijednosti

Nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. Direktive 2014/24/EU i članka 15. Direktive 2014/25/EU ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

U slučaju iz nabave robe iz Priloga III. A  ZJN 2016., nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 8. Direktive 2009/81/EZ, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).

U slučaju nabave robe iz Priloga III. B ZJN 2016. od strane javnog naručitelja koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (b) Direktive 2014/24/EU, dok u slučaju nabave proizvoda koji nisu na tom popisu od strane javnih naručitelja iz Priloga I. ZJN 2016 a koji djeluje u području obrane i sigurnosti, nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova iz članka 4. stavka 1. točke (c) Direktive 2014/24/EU, izraženih u odgovarajuće vrijednosti u kunama sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag).
Obavijest o važećim vrijednostima europskih pragova središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave objavljuje na Portalu javne nabave.

Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave mora biti valjano određena u trenutku početka postupka javne nabave.

Način izračunavanja procijenjene vrijednosti nabave ne smije se koristiti s namjerom izbjegavanja primjene ZJN 2016. ili odredaba  koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti.

Nabava se ne smije dijeliti s namjerom izbjegavanja primjene ZJN 2016. ili odredaba  koje se primjenjuju na nabavu male, odnosno velike vrijednosti.

Naručitelj je obvezan u obavijesti javne nabave navesti procijenjenu vrijednost nabave.

Izračunavanje procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), uključujući sve opcije i moguća obnavljanja ugovora, što se izričito određuje u dokumentaciji o nabavi.

Ako naručitelj predviđa nagrade ili isplate za natjecatelje ili ponuditelje, mora ih uzeti u obzir pri izračunavanju procijenjene vrijednosti nabave.