Plan nabave

Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju u analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine RH broj 101/17 i 144/20) (dalje: Pravilnik)  propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te sadržaj izvješća, način, rokove objavljivanja i druga pitanja u vezi s prethodnim savjetovanjem i analizom tržišta.

Člankom 3. Pravilnika Plan nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna donosi čelnik Naručitelja za proračunsku ili poslovnu godinu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog donošenja proračuna ili financijskog plana. Naručitelj može izmijeniti ili dopuniti plan nabave tijekom proračunske ili poslovne godine. Sve izmjene ili dopune plana nabave moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan nabave.

Člankom 4. Pravilnika  regulirano je da je Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni Naručitelj obvezan objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (dalje EOJN)  u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

Plan nabave Općine Pitomača za 2024. godinu

Plan nabave Općine Pitomača za 2023. godinu

Općina Pitomača donijela je Plan nabave Općine Pitomača za 2022. godinu (dalje: Plan nabave), a sve izmjene i dopune točke I. Plana nabave izvršiti će u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN).

Arhiva

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2019. godinu  –  Plan nabave za 2019. godinu s izmjenama

Plan nabave za 2018. godinu  –  Plan nabave za 2018. godinu s izmjenama

Plan nabave za 2017. godinu –  OVDJE

Plan nabave za 2016. godinu –  OVDJE

Plan nabave za 2015. godinu – OVDJE

Plan nabave za 2014. godinuOVDJE