Propisi iz područja javne nabave

Zakon o javnoj nabavi i podzakonski akti

Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.)
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017)
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/2017)
Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN 69/2017)
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (NN 101/2017)
Pravilnik o primjeni Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) (NN 06/2012)

Zakon o javnom privatnom partnerstvu i podzakonski akti

Zakon o javnom privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 78/12.),
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine br. 152/2014)
Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (“Narodne novine” broj 88/12.),
Pravilnik o ustroju i vođenju registra o javno privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 16/13)

Zakon o koncesijama

Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 69/17).

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/2013)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 127/2013)
Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 74/2014)
Pravne stečevine iz područja jave nabave – EU. : http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3671

Back to top
Skip to content