Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

Odlukom o imenovanju službenika za informiranje Općine Pitomača imenovan je Danijel Petković, dipl.oec., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača.

Odlukom o imenovanju zamjenika službenika za informiranje Općine Pitomača imenovana je Mirela Tudić Rengel, struč.spec.admin.publ., Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu, imovinsko-pravne i opće poslove.

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se:

  • na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača,
  • putem elektroničke pošte na e-adresu:  [email protected],
  • putem telefona na broj: 033/782-840, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka,
  • putem kontakt obrasca Pitajte nas na web stranici Općine Pitomača.

Zahtjevi za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnose putem sljedećih obrazaca:

Obrazac 1 – Upisnik
Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Poveljom o temeljnim pravima EU i Zakonom o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: Zakon).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Obveznici pružanja informacija su tijela javne vlasti iz članka 5. točke 2. Zakona, a obuhvaćaju državnu upravu i državna tijela, lokalnu samoupravu, javne ustanove i druga tijela s javnim ovlastima, pravne osobe čiji je osnivač država ili jedinice lokalne samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, trgovačka društva u većinskom vlasništvu države ili lokalnih jedinica kao i pravne osobe koje temeljem posebnog zakona pretežito ili u cijelosti financiraju iz državnog proračuna odnosno iz javnih sredstava.

Ukoliko želite doći do informacije koja Vam je potrebna, svoje pravo možete ostvariti na sljedeći način:

• provjerite je li informacija već javno objavljena na Internet stranici tijela javne vlasti koje prema svom djelokrugu posjeduje informaciju,
• ako informacija nije javno dostupna, konzultirajte Popis tijela javne vlasti http://tjv.pristupinfo.hr i saznajte kontakte službenika za informiranje u tijelu javne vlasti od kojeg želite dobiti informaciju, odnosno tijela za koje mislite da posjeduje informaciju,
• zahtjev za pristup informacijama možete uputiti pisanim ili usmenim putem,
• ukoliko Vaš zahtjev bude odbijen ili odbačen ili tijelo javne vlasti ne odluči o Vašem zahtjevu u zakonom propisanom roku, možete podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje putem prvostupanjskog tijela odnosno neposredno Povjereniku (šutnja uprave),
• protiv odluke Povjerenika za informiranje možete podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu, kao i u slučaju kada Povjerenik za informiranje ne riješi žalbu u zakonskom roku.

Koje informacije se mogu tražiti?

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Prema navedenoj odredbi informacija može biti, dokument, fotografija, film, audio zapis, tablica, grafikon ili bilo koji drugi zapis podataka, a pri tome je važno da tijelo javne vlasti traženu informaciju posjeduje, bez obzira jesu li ih sami izradili ili su ih prikupili u okviru svoje redovne djelatnosti.

Ponovna uporaba informacije

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama ovoga Zakon. „Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. Informacija za ponovnu uporabu ostvaruje se putem podnošenja zahtjeva za ponovnu uporabu ili samim objavljivanjem.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, objavljeno u Narodnim novinama broj 12/14 i 15/14. Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. Općina Pitomača navedene kriterije ima propisane u Odluci o imenovanju službenika za informiranje.

Godišnja izvješća o provedbi ZPPI

OPĆINA PITOMAČA za 2023. godinu
OPĆINA PITOMAČA za 2022. godinu
OPĆINA PITOMAČA za 2021. godinu
OPĆINA PITOMAČA za 2020. godinu
OPĆINA PITOMAČA za 2019. godinu
OPĆINA PITOMAČA za 2018. godinu
OPĆINA PITOMAČA za 2017. godinu
OPĆINA PITOMAČA za 2016. godinu

KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA za 2023. godinu
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA za 2022. godinu
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA za 2021. godinu
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA za 2020. godinu
 KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA za 2019. godinu
KNJIŽNICA I ČITAONICA PITOMAČA za 2017. godinu

CENTAR ZA KULTURU “DRAGO BRITVIĆ” za 2023. godinu
CENTAR ZA KULTURU “DRAGO BRITVIĆ” za 2022. godinu

DOKUMENTI

Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova dostave informacija 

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača 

PROPISI koji uređuju pravo na pristup informacijama

Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Pitomača