PROPISI koji uređuju pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 85/15)

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (.pdf)

Zakon o tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 79/07 i 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Pročišćeni tekst)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (“Narodne novine”, br. 108/96)

Opći porezni zakon (“Narodne novine”, br. 115/16)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, br. 42/18)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine”, br. 167/0379/0780/11141/13127/1462/1796/18)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Pročišćeni tekst)

Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine”, br. 47/09)

Zakon o upravnim sporovima (“Narodne novine”, br. 20/10143/12152/1494/1629/17)

Zakon o upravnim sporovima (pročišćeni tekst)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (“Narodne novine”, br.  61/18)

Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, br. 12/18  82/94128/99110/0780/13 i 78/15)

Zakon o zaštiti okoliša (pročišćeni tekst)

Zakon o državnim službenicima (“Narodne novine“ br. 92/05,140/05142/0677/07107/0727/0834/11,
49/11,  150/1134/1249/1237/1338/1301/15138/1561/17 )

Zakon o državnim službenicima (pročišćeni tekst)

Podzakonski propisi

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija, (“Narodne novine”, br. 87/18)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, broj 67/17)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 83/14)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 124/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (“Narodne novine”, br. 20/16)