Materijali za sjednice Općinskog vijeća

Saziv Općinskog vijeća Općine Pitomača 2017. – 2021. i 2021. – 2025.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 12. ožujka 2024. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 19. sjednicu Općinskog vijeća
1. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 1.7. do 31.12.2023. godine
2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača za 2023. god.
3. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine,
4. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Potočnica
5. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. godine
6. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. godine
7. Razmatranje Izvješća o stanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2023. godinu
8. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2024. godinu
9. Donošenje Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna UPU naselja Pitomaca
10. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine u naselju Pitomača u vlasništvu Zagrebačke banke d.d.
11. Donošenje Odluke o darovanju nekrektnine u vlasništvu Općine Pitomača
12. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine bivše Područne škole u naselju Kladare

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 21. prosinca 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Aktualni sat

0.0. Saziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu
2. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2024. godinu
4. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2024. godini
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2024. godinu
6. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2024. godine
7. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024. godinu
8. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
9. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
10. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu
11. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2024. godini
12. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2024.godini
13. Donošenje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Pitomača za 2024. godinu
14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2024. godinu
15. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
16. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
17. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača
18. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2024. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
19. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2024. godinu
20. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2023. godini
21. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2o24. godinu

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 28. studenoga 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu
2. Donošenje Programa o izmjeni i dopunama Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2023. godini
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
8. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2023. godini
9. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plaća Dječjeg vrtića Potočnica za 2023. godinu
10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2023. godinu
11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plaća Centra za kulturu Drago Britvić za 2023. godinu
12. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnate-ice Knjižnice i čitaonoce Pitomača na nepuno radno vrijeme
13. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2022. godinu
14. Donošenje zaključka o davanju ponude za kupnju nekretnine u naselju Pitomača u vlasništvu Zagrebačke banke d.d.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 24. listopada 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 16. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak
2. Donošenje Odluke o o davanju fin.osig. u obliku zadužnice Min. tur. i sporta za suf. izg. građ. zahvata i oprem. sport. građ. u 2023. godini
3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje objektom i sadržajima SPEKTAR
4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje skele BANOV BROD
5. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
6. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nogometnih igrališta javnim dobrom u općoj uporabi
7. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača
8. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. srpnja 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 15. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centraza kulturu Drago Britvić za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
7. Donošenje Odluke o III. izmjeni Odluke o mjerilima za određ. ekonom. cijene smještaja djece i visinu rodit. uplata za ostvar. redovnog progr. predš. odgoja i obr. u Dječjem vtiću Potočnice

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 6. lipnja 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 14. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača
2. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača
3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom Klisa
4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje objektima i sadržajima Turističko – informativnog cenra Klopotec
5. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača
6. Donošenje Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača
7. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača
8. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača
9. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog otpada na području općine Pitomača za 2022. godinu
10. Razmatranje izvješća o radu Draft d.o.o. za 2022. godinu
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Pitomača za 2022. godinu

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 13. ožujka 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2022. godine
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Pitomča za 2022. godinu
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređajakom. infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugog. zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača za 2022. godinu
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022. godini
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini
12. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2022. godinu
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Potočnica za razdobje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
14. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu
15. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2022. godine
16. Razmaranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu
17. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu Drago Britvić za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
18. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
19 Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za 2022. godinu
20. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2022. godinu
21. Razmatranje Izvješća o stanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2022. godinu
22. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2023. godinu
23. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Kladare23. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Kladare
24. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine
25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika inamještenika u JUO Općine Pitomača
26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača
27. Donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača
28. Donošenje Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača
29. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini,
3. Donošenje Programa o izmjeni II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,
5. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu,
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini,
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022. godini,
10. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“za 2022. godinu, 
11. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu,
12. Donošenje II. izmjena i dopuna Centra za kulturu “Drago Britvić” za 2022. godinu,
13. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu,
15. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2023. godini,
16. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu,
17. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu,
18. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu,
19. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu,
20. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
21. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
22. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2023. godini,
23. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2023. godini,
24. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu,
25. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
26. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
27. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,
28. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača,
29. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
30. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“,
31. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“,
32. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“,
33. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2023. godinu,
34. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača,
35. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača,
36. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Pitomača u području kulture,
37. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2022. godini,
38. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2023. godinu,
39. Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima u vlasništvu JLS samouprave na području
Virovitičko – podravske županije u 2017. i 2018. godini,
40. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,
41. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
42. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
43. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
44. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uvjetima i načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Križnica“ i „Izgradnja
sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO),
45. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača.

dopuna dnevnog reda:
46. ” DONOŠENJE ODLUKE O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI”. (grafiški prikaz – možete preuzeti ovdje)

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 8. studenoga 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 11. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobrau općoj uporabi na nekretnini u naselju Pitomača
2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Grabrovnica
3. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj uporabi
4. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture mjesnog groblja u naselju Stari Gradac javnim dobrom u općoj uporabi
5. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nogometnih igrališta javnim dobrom u općoj uporabi
6. Odluka Odluke o davanju kompostera za bio – otpad na upravljanje FLORI d.o.o. Virovitica
7. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača
8. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu
9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun (2)
10. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme
11. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 17. kolovoza 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
0.1. Razmatranje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.0.1 do 30.06.2022. godine
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
3. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Potočnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
5. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu Drago Britvić za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu
7. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini
10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu rodit. uplata za ostvarivanje redovnog programa predš. odgoja i obrazovanja u Dj.vrt.
12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu
13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu
14. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača
15. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine
15.1.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine
16. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području općine Pitomača
17. Donošenje Odluke o prekopima javnih povrsina na području općine Pitomača
18. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima postavljanja montažnih objakata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim površinama na području općine Pitomača
19. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone Rakitka I
20. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Ministarstvu regio. razvoja i fondova EU za projekt Prođirenje gospodarske zone Raktika 1- izgradnja ceste i infrastrukture
21. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača
22. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača
23. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 23. svibnja 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Opć. vijeću OP za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača
5. Donošenje Odluke o III. izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
6. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pitomača
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača ua provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju – Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju – Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta
10. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 30. ožujak 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine,
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2021. godinu,
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu,
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača za 2021. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2021. godini,
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
12. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
13. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
14. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
15. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
16. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
17. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
18. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,
19. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Općine Pitomača za 2021. godinu,
21. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
22. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
23. Donošenje Povedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2022. godinu,
24. Donošenje odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,
25. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2021. godinu,
26. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine Pitomača za 2021. godinu,
27. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina i zemljišta pod njima u vlasništvu Općine Pitomača u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga društva preuzimatelja Virkom d.o.o.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 25. siječnja 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,

2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,

3. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području općine Pitomača,

4. Razmatranje Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. godinu,

5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,

6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,

7. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o V. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”,

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 6. sjednicu Općinskog vijeća

1. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu

2. Donošenje Programa o III. izmjenama i dopunama Programa gradnje objek. i uređ. komunalne infrastrukture na podr. OP za 2021. godinu

3. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu

5. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača ua 2022. godinu

7. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu

8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu

9. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

11. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

12. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini

13. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022 godini

14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2022. godinu

15. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

16. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice za 2022. godinu i projekcije za 20223. i 2024. godinu

17. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

18 Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2022. godinu

19. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača

20. Donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Pitomača

21. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2021. godini

22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2022. godinu

23. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

24. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača.

25. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26.a. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26.b. Prikaz raspolaganja polj. zemljištem po katastarskim česticama

27. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača

28. Donošenje Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 22. studenog 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni i dopunama Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
3. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
4. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
5. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
6. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini,
7. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2021. godinu,
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu,
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2021. godinu,
10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača,
11. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača,
****    11.1. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača,
12. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača,
 ****   12.1. Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača,
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“,
14. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o IV. izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”,
15. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
16. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača,
17. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 14. rujna 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
2. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
3. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića “Potočnica”,
6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,
8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
9. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica –  Interpretacijskog centra rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“,
10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na Općinu Pitomača,
10a.  Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača
11. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača,
12. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 16. kolovoza 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za predmet nabave stručni nadzor i koordinator zaštite na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpadom Klisa“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 20. srpnja 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0.SAZIV za 2. sjednicu Općinskog vijeća

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Pitomača

2. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača

3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini

6. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu

8. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2021. godinu

12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu

13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2021. godinu

14. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača

15. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)

16. Donošenje Odluke o davanju fin. osig. u obliku bjanko zadužnice Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za suf. radova i usl. za-Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelnikku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predetu nabave -Nabava rasvjetnih tijela

18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. godinu

19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. – 2024. godinu

20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju komunalne infrastukture javnim dobrom u općoj uporabi

21. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

22. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu

23. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone – Rakitka I

24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 31. ožujka 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine.
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
4. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
6. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
8. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
9. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
10. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2020. godinu,
11. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
12. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
13. Razmatranje Izvješća o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača za 2020. godinu,
14. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za područje općine Pitomača za 2020. godinu,
16. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA”,
17. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CENTRA ZA POSJETITELJE „KRIŽNICA“,
18. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,
19. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,
20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika,
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača,
22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,
23. Donošenje Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača,
24. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova stabilizacije šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade,
25. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na pomoćnoj zgradi, garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare,
26. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 18. veljače 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Statuta Općine Pitomača,
2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača,
3. Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
4. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača,
5. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu,
6. Donošenje Provedbenog plana uređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. godinu,
7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Rakitka I”,
8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave “Izrada Studije održivog razvoja zaštićenog područja u projektu EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109”,
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2020. godinu,
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu,
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača za 2020. godinu,
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača za 2020. godinu,
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,
19. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt „Društveni dom izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
4. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
5. Donošenje Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje Programa o II. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini,
7. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. godinu,
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu,
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu,
10. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu,
12. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
14. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
15. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu,
16. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu,
17. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
18. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
19. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini,
20. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2021. godini,
21. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2021. godinu,
22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2021. godinu,
23. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2020. godini,
24. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. godinu,
25. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
26. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
27. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
28. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 23. studenog 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra  Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 1,

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 2,

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 3,

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici,

5. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,

6. Donošenje Odluke o odgađanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača. – Materijali za točku 7. dnevnog reda dostaviti će se na sjednici Općinskog vijeća

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. listopada 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača,

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Nabava usluge provedbe projekta te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „SPEKTAR KK.08.1.3.04.0032“,

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na uređenju dvorane za male športove u Pitomači“,

4. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu turizma i sporta, za sufinanciranje provedbe projekta „Javna zgrada – Dvorana za male športove”,

5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

6. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 09. rujan 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu,

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini,

7. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

8. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. godinu,

9. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

10. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu,

11. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

12. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

13. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu,

14. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 08. srpnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. za godinu dana,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu,

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave „Radovi na izgradnji i opremanju društvenog doma u Starogradačkom Marofu”,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – društveni dom u Starogrdačkom Marofu

5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave komunalnog vozila – traktora s prednjom hidraulikom,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava komunalnog vozila

6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“,

7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača“,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača

8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica“,

9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Igrajmo se zajedno 2“,

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači“,

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici,

Prilog-III.-Opis-projekta Velika Črešnjevica

12. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Potočnica“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju električne energije integriranog na objekt Dječjeg vrtića „Potočnica“,

13. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pitomača

14. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinje za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Virovitici.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 28. svibnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke od dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,

2. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta Društvenog doma u Grabrovnici,

3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju poučno – edukativne pješačke staze „Banov Brod“, 

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, 

5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Pitomača za potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada,

6. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača, 

7. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: [email protected], a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:[email protected] najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 28. svibnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 21. travnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
3. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
5. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2019. godine,
7. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
8. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
9. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2019. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
11. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači -3. faza,
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova krajobraznog uređenja „Petrovog vrta“ – Faza 1“,
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: [email protected], a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:[email protected] najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 21. travnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 30. ožujka 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,  – zapisnik sa 21 sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2019. godine – možete preuzeti ovdje,
 2. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2019. godinu- možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu- možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine – građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni “Raktika 1” u Kladarama- možete preuzeti ovdje,
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“- možete preuzeti ovdje,
 6. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinja za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici- možete preuzeti ovdje,
 7. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača- možete preuzeti ovdje,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“- možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane pojavnom zaraze koronavirusom (COVID-19) te upute Ministarstva uprave RH o održavanju sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, omogućava se održavanje sjednica putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, a iznimno i telefonskim putem.

MATERIJALI ZA 22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PITOMAČA dostavljeni su Vam na kućnu adresu, a nalaze se i na web stranici Općine Pitomača, kao i u e-mailovima otvorenim na Vaše ime zbog buduće dostave materijala i funkcioniranja Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na dostavljenom upitniku u prilogu isti možete preuzti ovdje) dostavite upitnik u Općinu Pitomača ili putem e-maila: [email protected]  najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 30. ožujka 2020. godine do 14,00 sati.

S poštovanjem !

PREDSJEDNIK: Rikard Bakan, mag.oec.,v.r.

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. veljače 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 2. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela – možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 7. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije – možete preuzeti ovdje,
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Materijali za točku 3. dnevnog reda „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela“, dostaviti će se na klupe neposredno prije sjednice (otvaranje ponuda biti će 24.02.2020.)

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 18. prosinca 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 3. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 4. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,- možete preuzeti ovdje.
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini,- možete preuzeti ovdje.
 9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 10. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 11. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 12. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu i projekcije za i 2022. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 14. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 15. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 16. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 17. Donošenje Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, – možete preuzeti ovdje.
 18. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 19. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 20. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 21. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 22. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 23. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 24. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 26. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 27. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, – možete preuzeti ovdje.
 28. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za etiku, – možete preuzeti ovdje.
 29. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 30. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 31. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. – možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 21. studenog 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“, – možete preuzeti ovdje  ***Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Sustava odvodnje i pročišćavabnja otpadnih voda aglomeracije Pitomača – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 12. rujan 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
– Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu  – možete preuzeti ovdje
  *Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
  *Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
  *Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“ – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bankarske garancije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Poučno – edukativne pješačke staze „Banov brod“ – možete preuzeti ovdje
 8. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 12.  Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 13. Donošenje Programa o izmjeni Program javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 15. Donošenje odluke o izmjeni odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje
 16. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 17. I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 18. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 19. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme – možete preuzeti ovdje
 21. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 22. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke od razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 11. srpnja 2019. godine

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I    R E D :

          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje usluga izrade multimedijalnog sadržaja za projekt „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav“; – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje grafičkih usluga u projektu Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav; – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. Ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za Rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači – 1. faza; – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.
  – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 28. svibnja 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

            – Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na ugradnji hidrulično-vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabavu rasvjetnih tijela“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91)“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“, – možete preuzeti ovdje
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“. – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 29. ožujka 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

             – Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,

            – Aktualni sat,

 1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade glavnog projekta i obavljanje projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA – INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA – DRAVA – DUNAV“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, – možete preuzeti ovdje
 8. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 9. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 10. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 11. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 12. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 13. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 15. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 17. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 18. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 19. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje
 21. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 24. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.- možete preuzeti ovdje

NAPOMENA:

*  Točka 21. – Uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača – je u tijeku,

** Točka 22.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača nalazi se na web stranici Općine Pitomača (www.pitomaca.hr)

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 24. siječnja 2019. godine

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 – Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima na području općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje,  10.a. Procjenu rizika možete preuzeti ovdje 
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. srpnja 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 15. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centraza kulturu Drago Britvić za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
7. Donošenje Odluke o III. izmjeni Odluke o mjerilima za određ. ekonom. cijene smještaja djece i visinu rodit. uplata za ostvar. redovnog progr. predš. odgoja i obr. u Dječjem vtiću Potočnice

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 6. lipnja 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 14. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača
2. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača
3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom Klisa
4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje objektima i sadržajima Turističko – informativnog cenra Klopotec
5. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača
6. Donošenje Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača
7. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača
8. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača
9. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog otpada na području općine Pitomača za 2022. godinu
10. Razmatranje izvješća o radu Draft d.o.o. za 2022. godinu
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Pitomača za 2022. godinu

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 13. ožujka 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2022. godine
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Pitomča za 2022. godinu
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređajakom. infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugog. zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača za 2022. godinu
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022. godini
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini
12. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2022. godinu
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Potočnica za razdobje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
14. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu
15. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2022. godine
16. Razmaranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu
17. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu Drago Britvić za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
18. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
19 Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za 2022. godinu
20. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2022. godinu
21. Razmatranje Izvješća o stanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2022. godinu
22. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2023. godinu
23. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Kladare23. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Kladare
24. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine
25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika inamještenika u JUO Općine Pitomača
26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača
27. Donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača
28. Donošenje Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača
29. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini,
3. Donošenje Programa o izmjeni II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,
5. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu,
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini,
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022. godini,
10. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“za 2022. godinu, 
11. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu,
12. Donošenje II. izmjena i dopuna Centra za kulturu “Drago Britvić” za 2022. godinu,
13. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu,
15. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2023. godini,
16. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu,
17. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu,
18. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu,
19. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu,
20. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
21. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
22. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2023. godini,
23. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2023. godini,
24. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu,
25. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
26. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
27. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,
28. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača,
29. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
30. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“,
31. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“,
32. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“,
33. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2023. godinu,
34. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača,
35. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača,
36. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Pitomača u području kulture,
37. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2022. godini,
38. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2023. godinu,
39. Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima u vlasništvu JLS samouprave na području
Virovitičko – podravske županije u 2017. i 2018. godini,
40. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,
41. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
42. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
43. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
44. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uvjetima i načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Križnica“ i „Izgradnja
sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO),
45. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača.

dopuna dnevnog reda:
46. ” DONOŠENJE ODLUKE O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI”. (grafiški prikaz – možete preuzeti ovdje)

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 8. studenoga 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 11. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobrau općoj uporabi na nekretnini u naselju Pitomača
2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Grabrovnica
3. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj uporabi
4. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture mjesnog groblja u naselju Stari Gradac javnim dobrom u općoj uporabi
5. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nogometnih igrališta javnim dobrom u općoj uporabi
6. Odluka Odluke o davanju kompostera za bio – otpad na upravljanje FLORI d.o.o. Virovitica
7. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača
8. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu
9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun (2)
10. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme
11. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 17. kolovoza 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
0.1. Razmatranje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.0.1 do 30.06.2022. godine
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
3. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Potočnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
5. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu Drago Britvić za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu
7. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini
10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu rodit. uplata za ostvarivanje redovnog programa predš. odgoja i obrazovanja u Dj.vrt.
12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu
13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu
14. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača
15. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine
15.1.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine
16. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području općine Pitomača
17. Donošenje Odluke o prekopima javnih povrsina na području općine Pitomača
18. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima postavljanja montažnih objakata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim površinama na području općine Pitomača
19. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone Rakitka I
20. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Ministarstvu regio. razvoja i fondova EU za projekt Prođirenje gospodarske zone Raktika 1- izgradnja ceste i infrastrukture
21. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača
22. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača
23. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 23. svibnja 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Opć. vijeću OP za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača
5. Donošenje Odluke o III. izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
6. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pitomača
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača ua provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju – Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju – Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta
10. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 30. ožujak 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine,
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2021. godinu,
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu,
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača za 2021. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2021. godini,
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
12. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
13. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
14. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
15. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
16. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
17. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
18. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,
19. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Općine Pitomača za 2021. godinu,
21. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
22. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
23. Donošenje Povedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2022. godinu,
24. Donošenje odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,
25. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2021. godinu,
26. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine Pitomača za 2021. godinu,
27. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina i zemljišta pod njima u vlasništvu Općine Pitomača u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga društva preuzimatelja Virkom d.o.o.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 25. siječnja 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,

2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,

3. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području općine Pitomača,

4. Razmatranje Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. godinu,

5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,

6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,

7. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o V. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”,

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 6. sjednicu Općinskog vijeća

1. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu

2. Donošenje Programa o III. izmjenama i dopunama Programa gradnje objek. i uređ. komunalne infrastrukture na podr. OP za 2021. godinu

3. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu

5. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača ua 2022. godinu

7. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu

8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu

9. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

11. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

12. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini

13. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022 godini

14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2022. godinu

15. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

16. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice za 2022. godinu i projekcije za 20223. i 2024. godinu

17. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

18 Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2022. godinu

19. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača

20. Donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Pitomača

21. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2021. godini

22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2022. godinu

23. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

24. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača.

25. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26.a. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26.b. Prikaz raspolaganja polj. zemljištem po katastarskim česticama

27. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača

28. Donošenje Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 22. studenog 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni i dopunama Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
3. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
4. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
5. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
6. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini,
7. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2021. godinu,
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu,
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2021. godinu,
10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača,
11. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača,
****    11.1. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača,
12. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača,
 ****   12.1. Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača,
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“,
14. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o IV. izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”,
15. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
16. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača,
17. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 14. rujna 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
2. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
3. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića “Potočnica”,
6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,
8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
9. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica –  Interpretacijskog centra rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“,
10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na Općinu Pitomača,
10a.  Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača
11. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača,
12. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 16. kolovoza 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za predmet nabave stručni nadzor i koordinator zaštite na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpadom Klisa“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 20. srpnja 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0.SAZIV za 2. sjednicu Općinskog vijeća

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Pitomača

2. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača

3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini

6. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu

8. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2021. godinu

12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu

13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2021. godinu

14. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača

15. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)

16. Donošenje Odluke o davanju fin. osig. u obliku bjanko zadužnice Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za suf. radova i usl. za-Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelnikku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predetu nabave -Nabava rasvjetnih tijela

18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. godinu

19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. – 2024. godinu

20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju komunalne infrastukture javnim dobrom u općoj uporabi

21. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

22. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu

23. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone – Rakitka I

24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 31. ožujka 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine.
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
4. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
6. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
8. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
9. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
10. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2020. godinu,
11. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
12. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
13. Razmatranje Izvješća o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača za 2020. godinu,
14. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za područje općine Pitomača za 2020. godinu,
16. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA”,
17. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CENTRA ZA POSJETITELJE „KRIŽNICA“,
18. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,
19. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,
20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika,
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača,
22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,
23. Donošenje Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača,
24. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova stabilizacije šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade,
25. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na pomoćnoj zgradi, garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare,
26. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 18. veljače 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Statuta Općine Pitomača,
2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača,
3. Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
4. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača,
5. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu,
6. Donošenje Provedbenog plana uređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. godinu,
7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Rakitka I”,
8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave “Izrada Studije održivog razvoja zaštićenog područja u projektu EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109”,
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2020. godinu,
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu,
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača za 2020. godinu,
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača za 2020. godinu,
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,
19. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt „Društveni dom izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
4. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
5. Donošenje Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje Programa o II. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini,
7. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. godinu,
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu,
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu,
10. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu,
12. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
14. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
15. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu,
16. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu,
17. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
18. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
19. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini,
20. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2021. godini,
21. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2021. godinu,
22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2021. godinu,
23. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2020. godini,
24. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. godinu,
25. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
26. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
27. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
28. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 23. studenog 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra  Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 1,

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 2,

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 3,

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici,

5. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,

6. Donošenje Odluke o odgađanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača. – Materijali za točku 7. dnevnog reda dostaviti će se na sjednici Općinskog vijeća

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. listopada 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača,

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Nabava usluge provedbe projekta te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „SPEKTAR KK.08.1.3.04.0032“,

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na uređenju dvorane za male športove u Pitomači“,

4. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu turizma i sporta, za sufinanciranje provedbe projekta „Javna zgrada – Dvorana za male športove”,

5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

6. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 09. rujan 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu,

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini,

7. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

8. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. godinu,

9. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

10. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu,

11. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

12. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

13. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu,

14. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 08. srpnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. za godinu dana,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu,

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave „Radovi na izgradnji i opremanju društvenog doma u Starogradačkom Marofu”,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – društveni dom u Starogrdačkom Marofu

5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave komunalnog vozila – traktora s prednjom hidraulikom,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava komunalnog vozila

6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“,

7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača“,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača

8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica“,

9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Igrajmo se zajedno 2“,

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači“,

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici,

Prilog-III.-Opis-projekta Velika Črešnjevica

12. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Potočnica“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju električne energije integriranog na objekt Dječjeg vrtića „Potočnica“,

13. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pitomača

14. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinje za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Virovitici.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 28. svibnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke od dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,

2. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta Društvenog doma u Grabrovnici,

3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju poučno – edukativne pješačke staze „Banov Brod“, 

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, 

5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Pitomača za potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada,

6. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača, 

7. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: [email protected], a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:[email protected] najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 28. svibnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 21. travnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
3. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
5. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2019. godine,
7. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
8. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
9. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2019. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
11. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači -3. faza,
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova krajobraznog uređenja „Petrovog vrta“ – Faza 1“,
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: [email protected], a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:[email protected] najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 21. travnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 30. ožujka 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,  – zapisnik sa 21 sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2019. godine – možete preuzeti ovdje,
 2. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2019. godinu- možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu- možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine – građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni “Raktika 1” u Kladarama- možete preuzeti ovdje,
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“- možete preuzeti ovdje,
 6. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinja za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici- možete preuzeti ovdje,
 7. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača- možete preuzeti ovdje,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“- možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane pojavnom zaraze koronavirusom (COVID-19) te upute Ministarstva uprave RH o održavanju sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, omogućava se održavanje sjednica putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, a iznimno i telefonskim putem.

MATERIJALI ZA 22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PITOMAČA dostavljeni su Vam na kućnu adresu, a nalaze se i na web stranici Općine Pitomača, kao i u e-mailovima otvorenim na Vaše ime zbog buduće dostave materijala i funkcioniranja Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na dostavljenom upitniku u prilogu isti možete preuzti ovdje) dostavite upitnik u Općinu Pitomača ili putem e-maila: [email protected]  najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 30. ožujka 2020. godine do 14,00 sati.

S poštovanjem !

PREDSJEDNIK: Rikard Bakan, mag.oec.,v.r.

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. veljače 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 2. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela – možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 7. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije – možete preuzeti ovdje,
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Materijali za točku 3. dnevnog reda „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela“, dostaviti će se na klupe neposredno prije sjednice (otvaranje ponuda biti će 24.02.2020.)

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 18. prosinca 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 3. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 4. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,- možete preuzeti ovdje.
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini,- možete preuzeti ovdje.
 9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 10. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 11. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 12. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu i projekcije za i 2022. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 14. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 15. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 16. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 17. Donošenje Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, – možete preuzeti ovdje.
 18. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 19. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 20. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 21. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 22. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 23. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 24. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 26. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 27. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, – možete preuzeti ovdje.
 28. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za etiku, – možete preuzeti ovdje.
 29. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 30. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 31. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. – možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 21. studenog 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“, – možete preuzeti ovdje  ***Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Sustava odvodnje i pročišćavabnja otpadnih voda aglomeracije Pitomača – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 12. rujan 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
– Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu  – možete preuzeti ovdje
  *Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
  *Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
  *Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“ – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bankarske garancije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Poučno – edukativne pješačke staze „Banov brod“ – možete preuzeti ovdje
 8. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 12.  Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 13. Donošenje Programa o izmjeni Program javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 15. Donošenje odluke o izmjeni odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje
 16. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 17. I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 18. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 19. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme – možete preuzeti ovdje
 21. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 22. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke od razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 11. srpnja 2019. godine

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I    R E D :

          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje usluga izrade multimedijalnog sadržaja za projekt „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav“; – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje grafičkih usluga u projektu Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav; – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. Ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za Rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači – 1. faza; – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.
  – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 28. svibnja 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

            – Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na ugradnji hidrulično-vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabavu rasvjetnih tijela“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91)“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“, – možete preuzeti ovdje
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“. – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 29. ožujka 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

             – Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,

            – Aktualni sat,

 1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade glavnog projekta i obavljanje projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA – INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA – DRAVA – DUNAV“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, – možete preuzeti ovdje
 8. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 9. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 10. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 11. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 12. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 13. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 15. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 17. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 18. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 19. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje
 21. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 24. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.- možete preuzeti ovdje

NAPOMENA:

*  Točka 21. – Uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača – je u tijeku,

** Točka 22.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača nalazi se na web stranici Općine Pitomača (www.pitomaca.hr)

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 24. siječnja 2019. godine

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

– Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima na području općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje,  10.a. Procjenu rizika možete preuzeti ovdje 
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. srpnja 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 15. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača
2. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
4. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
5. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Centraza kulturu Drago Britvić za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
6. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. godine
7. Donošenje Odluke o III. izmjeni Odluke o mjerilima za određ. ekonom. cijene smještaja djece i visinu rodit. uplata za ostvar. redovnog progr. predš. odgoja i obr. u Dječjem vtiću Potočnice

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 6. lipnja 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 14. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača
2. Donošenje Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača
3. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom Klisa
4. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje objektima i sadržajima Turističko – informativnog cenra Klopotec
5. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača
6. Donošenje Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača
7. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača
8. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača
9. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog otpada na području općine Pitomača za 2022. godinu
10. Razmatranje izvješća o radu Draft d.o.o. za 2022. godinu
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju programa rada Turističke zajednice Općine Pitomača za 2022. godinu

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 13. ožujka 2023. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV ZA 13. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2022. godine
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture na području općine Pitomča za 2022. godinu
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređajakom. infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugog. zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača za 2022. godinu
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
9. Razmatranje izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022. godini
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini
12. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2022. godinu
13. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića Potočnica za razdobje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
14. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu
15. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2022. godine
16. Razmaranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu
17. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu Drago Britvić za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
18. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 1.1. do 31.12.2022. godine
19 Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za 2022. godinu
20. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2022. godinu
21. Razmatranje Izvješća o stanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2022. godinu
22. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2023. godinu
23. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Kladare23. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Kladare
24. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine
25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika inamještenika u JUO Općine Pitomača
26. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača
27. Donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača
28. Donošenje Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača
29. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini,
3. Donošenje Programa o izmjeni II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,
4. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu,
5. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2022. godinu,
6. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu,
7. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu,
8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini,
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022. godini,
10. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“za 2022. godinu, 
11. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu,
12. Donošenje II. izmjena i dopuna Centra za kulturu “Drago Britvić” za 2022. godinu,
13. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
14. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2023. godinu,
15. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2023. godini,
16. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu,
17. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2023. godinu,
18. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2023. godinu,
19. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu,
20. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu,
21. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu,
22. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2023. godini,
23. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2023. godini,
24. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2023. godinu,
25. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
26. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
27. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,
28. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača,
29. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu,
30. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Centra za kulturu „Drago Britvić“,
31. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“,
32. Donošenje zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“,
33. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2023. godinu,
34. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača,
35. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača,
36. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata za financiranje javnih potreba u kulturi Općine Pitomača u području kulture,
37. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2022. godini,
38. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2023. godinu,
39. Razmatranje Izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka danih u reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima u vlasništvu JLS samouprave na području
Virovitičko – podravske županije u 2017. i 2018. godini,
40. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,
41. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
42. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
43. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
44. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uvjetima i načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Križnica“ i „Izgradnja
sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO),
45. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača.

dopuna dnevnog reda:
46. ” DONOŠENJE ODLUKE O PROGLAŠENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNIM DOBROM U OPĆOJ UPORABI”. (grafiški prikaz – možete preuzeti ovdje)

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 8. studenoga 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 11. sjednicu Općinskog vijeća
1. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobrau općoj uporabi na nekretnini u naselju Pitomača
2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Grabrovnica
3. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture nerazvrstanih cesta javnim dobrom u općoj uporabi
4. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture mjesnog groblja u naselju Stari Gradac javnim dobrom u općoj uporabi
5. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture – nogometnih igrališta javnim dobrom u općoj uporabi
6. Odluka Odluke o davanju kompostera za bio – otpad na upravljanje FLORI d.o.o. Virovitica
7. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača
8. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu
9. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun (2)
10. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja-ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme
11. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

10. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 17. kolovoza 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV ZA 10. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA
0.1. Razmatranje Zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.0.1 do 30.06.2022. godine
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
3. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Potočnica za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
5. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu Drago Britvić za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. godine
6. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu
7. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini
8. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu
9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini
10. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2022. godinu
11. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu rodit. uplata za ostvarivanje redovnog programa predš. odgoja i obrazovanja u Dj.vrt.
12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2022. godinu
13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu
14. Donošenje Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača
15. Razmatranje Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine
15.1.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2020. godine
16. Donošenje Odluke o komunalnom redu na području općine Pitomača
17. Donošenje Odluke o prekopima javnih povrsina na području općine Pitomača
18. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima postavljanja montažnih objakata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim površinama na području općine Pitomača
19. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone Rakitka I
20. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Ministarstvu regio. razvoja i fondova EU za projekt Prođirenje gospodarske zone Raktika 1- izgradnja ceste i infrastrukture
21. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača
22. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača
23. Donošenje Odluke o davanju na korištenje i upravljanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 23. svibnja 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača
2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača
3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Opć. vijeću OP za 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača
5. Donošenje Odluke o III. izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača
6. Donošenje Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Pitomača
7. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača ua provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju – Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju – Rekonstrukcija zgrade u funkciji sporta
10. Donošenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga korisnika programa Dječjeg vrtića Potočnica

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 30. ožujak 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2021. godine,
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2021. godinu,
6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu,
9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača za 2021. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2021. godini,
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
12. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
13. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
14. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
15. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
16. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
17. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
18. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,
19. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
20. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Općine Pitomača za 2021. godinu,
21. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
22. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
23. Donošenje Povedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2022. godinu,
24. Donošenje odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,
25. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2021. godinu,
26. Razmatranje Izvješća o radu davatelja javne usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine Pitomača za 2021. godinu,
27. Donošenje Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina i zemljišta pod njima u vlasništvu Općine Pitomača u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga društva preuzimatelja Virkom d.o.o.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 25. siječnja 2022. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,

2. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača,

3. Donošenje Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području općine Pitomača,

4. Razmatranje Izvješća Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. godinu,

5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,

6. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,

7. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o V. izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”,

8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

6. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0. SAZIV za 6. sjednicu Općinskog vijeća

1. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu

2. Donošenje Programa o III. izmjenama i dopunama Programa gradnje objek. i uređ. komunalne infrastrukture na podr. OP za 2021. godinu

3. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

4. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu

5. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini

6. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača ua 2022. godinu

7. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2022. godinu

8. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godinu

9. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu

10. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

11. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu

12. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2022. godini

13. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2022 godini

14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2022. godinu

15. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

16. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice za 2022. godinu i projekcije za 20223. i 2024. godinu

17. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

18 Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2022. godinu

19. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Pitomača

20. Donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza Općine Pitomača

21. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2021. godini

22. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2022. godinu

23. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

24. Donošenje Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača.

25. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26.a. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspolaganja polj. zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača

26.b. Prikaz raspolaganja polj. zemljištem po katastarskim česticama

27. Donošenje Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača

28. Donošenje Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

5. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 22. studenog 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni i dopunama Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
3. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
4. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
5. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
6. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini,
7. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2021. godinu,
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu,
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2021. godinu,
10. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača,
11. Donošenje Odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača,
****    11.1. Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Pitomača,
12. Donošenje Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača,
 ****   12.1. Plana zaštite od požara za Općinu Pitomača,
13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“,
14. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o IV. izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”,
15. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
16. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača,
17. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 14. rujna 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D :
– Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
2. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
3. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića “Potočnica”,
6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,
8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
9. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica –  Interpretacijskog centra rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“,
10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na Općinu Pitomača,
10a.  Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača
11. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača,
12. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 16. kolovoza 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za predmet nabave stručni nadzor i koordinator zaštite na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpadom Klisa“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 20. srpnja 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

0.0.SAZIV za 2. sjednicu Općinskog vijeća

1. Donošenje Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Pitomača

2. Donošenje Poslovničke Odluke o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača

3. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini

6. Donošenje Programa o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu

8. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

9. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Potočnica za 2021. godinu

12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu

13. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu Drago Britvić za 2021. godinu

14. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača

15. Donošenje Odluke o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski)

16. Donošenje Odluke o davanju fin. osig. u obliku bjanko zadužnice Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za suf. radova i usl. za-Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića

17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelnikku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predetu nabave -Nabava rasvjetnih tijela

18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. godinu

19. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. – 2024. godinu

20. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju komunalne infrastukture javnim dobrom u općoj uporabi

21. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

22. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu

23. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone – Rakitka I

24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupnji nekretnina u naselju Pitomača

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

31. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 31. ožujka 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2020. godine.
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
4. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
5. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
6. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
7. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
8. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
9. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
10. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2020. godinu,
11. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
12. Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
13. Razmatranje Izvješća o radu davatelja usluge Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača za 2020. godinu,
14. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine, za 2020. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za područje općine Pitomača za 2020. godinu,
16. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za projekt “Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada KLISA”,
17. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za projekt SUFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJE I IZGRADNJE CENTRA ZA POSJETITELJE „KRIŽNICA“,
18. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,
19. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,
20. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika,
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u naselju Pitomača,
22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,
23. Donošenje Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača,
24. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova stabilizacije šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom pomoću reparaturnog vlaka finišera za ugradnju površinske obrade,
25. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na pomoćnoj zgradi, garaža za vatrogasno vozilo u naseljima Pitomača i Kladare,
26. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 18. veljače 2021. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Statuta Općine Pitomača,
2. Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača,
3. Donošenje Odluke o III. Izmjenama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,
4. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Pitomača,
5. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu,
6. Donošenje Provedbenog plana uređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2021. godinu,
7. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Rakitka I”,
8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave “Izrada Studije održivog razvoja zaštićenog područja u projektu EAGLE HUHR/1901/2.1.2/0109”,
9. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,
10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
11. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
12. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2020. godinu,
13. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
14. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu,
15. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu,
16. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača za 2020. godinu,
17. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača za 2020. godinu,
18. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,
19. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za projekt „Društveni dom izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra u Starogradačkom Marofu“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 15. prosinca 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu,
2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,
3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
4. Donošenje Programa o II. izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,
5. Donošenje Programa o izmjenama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje Programa o II. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini,
7. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. godinu,
8. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu,
9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu,
10. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu,
12. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2021. godini,
13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
14. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2021. godinu,
15. Donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu,
16. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu,
17. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu,
18. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu,
19. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2021. godini,
20. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2021. godini,
21. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2021. godinu,
22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2021. godinu,
23. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2020. godini,
24. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2021. godinu,
25. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
26. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
27. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu,
28. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 23. studenog 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra  Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 1,

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 2,

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji i izgradnji Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav za Grupu 3,

4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici,

5. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,

6. Donošenje Odluke o odgađanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača. – Materijali za točku 7. dnevnog reda dostaviti će se na sjednici Općinskog vijeća

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. listopada 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Pitomača,

2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Nabava usluge provedbe projekta te pripreme i provedbe postupaka javne nabave za potrebe projekta „SPEKTAR KK.08.1.3.04.0032“,

3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje građevinsko – obrtničkih radova na uređenju dvorane za male športove u Pitomači“,

4. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu turizma i sporta, za sufinanciranje provedbe projekta „Javna zgrada – Dvorana za male športove”,

5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

6. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 09. rujan 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

3. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu,

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini,

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu,

6. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini,

7. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

8. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2020. godinu,

9. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

10. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu,

11. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

12. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godine,

13. Donošenje I. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu,

14. Donošenje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

25. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 08. srpnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. za godinu dana,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu,

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu

3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača,

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave „Radovi na izgradnji i opremanju društvenog doma u Starogradačkom Marofu”,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – društveni dom u Starogrdačkom Marofu

5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave komunalnog vozila – traktora s prednjom hidraulikom,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava komunalnog vozila

6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“,

7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača“,

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Usluga održavanja objekta i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača

8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Sedlarica“,

9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Igrajmo se zajedno 2“,

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Rekonstrukcija Doma kulture u Pitomači“,

11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Velikoj Črešnjevici,

Prilog-III.-Opis-projekta Velika Črešnjevica

12. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Potočnica“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave za Izgradnju fotonaponskog sustava za vlastitu potrošnju električne energije integriranog na objekt Dječjeg vrtića „Potočnica“,

13. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača,

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Pitomača

14. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinje za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Virovitici.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

24. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 28. svibnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća
– Aktualni sat

1. Donošenje Odluke od dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,

2. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje krovopokrivačkih i limarskih radova na sanaciji krovišta Društvenog doma u Grabrovnici,

3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku na donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju poučno – edukativne pješačke staze „Banov Brod“, 

4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, 

5. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku Općine Pitomača za potpisivanje Sporazuma o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada,

6. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Pitomača, 

7. Donošenje Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: [email protected], a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:[email protected] najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 28. svibnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 21. travnja 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća,

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
3. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
4. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
5. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
6. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2019. godine,
7. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
8. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
9. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2019. godinu,
10. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine
11. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
12. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti v.d. ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači -3. faza,
13. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova krajobraznog uređenja „Petrovog vrta“ – Faza 1“,
14. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi,
15. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

Napomena članovima Općinskog vijeća:

Slijedom činjenice proglašene epidemije na području Republike Hrvatske (COVID 19) te utvrđenih mjera ograničavanja društvenih okupljanja i socijalnog distanciranja, Ministarstvo uprave izdalo je Uputu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano uz održavanje sjednica predstavničkih tijela. U trenutnoj situaciji u kojoj je potrebno poduzimati efikasne mjere radi sprječavanja širenja koronavirusa i umanjivanja posljedica njegova širenja, rad predstavničkih tijela jedinica mora biti prilagođen. Održavanje sjednice predstavničkog tijela izjašnjavanjem putem e-maila, prema navedenoj Uputi Ministarstva uprave smatra se prihvatljivom.

Sukladno tome,  materijale za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača možete preuzeti ovdje, a poslani su Vam i na e-mailove, dok će se izjašnjavanje o točkama dnevnog reda održati elektroničkim putem prema priloženom upitniku.

Pod točkom Aktualni sat – mogu se do dana održavanja sjednice podnositi pitanja pismenim putem na elektronsku poštu: [email protected], a odgovori će se proslijediti u pisanom obliku u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na upitniku kojeg možete preuzeti OVDJE), dostavite UPITNIK u Općinu Pitomača ili putem e-maila:[email protected] najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 21. travnja 2020. godine u 14,00 sati.

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača

Rikard Bakan, mag.oec.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 30. ožujka 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća,  – zapisnik sa 21 sjednice Općinskog vijeća možete preuzeti ovdje 

 1. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2019. godine – možete preuzeti ovdje,
 2. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2019. godinu- možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2020. godinu- možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine – građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni “Raktika 1” u Kladarama- možete preuzeti ovdje,
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“- možete preuzeti ovdje,
 6. Donošenje prijedloga Rješenja o utvrđivanju prijedloga kandidata/kandidatkinja za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici- možete preuzeti ovdje,
 7. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača- možete preuzeti ovdje,
 8. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“- možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije u zemlji uzrokovane pojavnom zaraze koronavirusom (COVID-19) te upute Ministarstva uprave RH o održavanju sjednica predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, omogućava se održavanje sjednica putem e-maila, odnosno korištenjem drugih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu, a iznimno i telefonskim putem.

MATERIJALI ZA 22. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PITOMAČA dostavljeni su Vam na kućnu adresu, a nalaze se i na web stranici Općine Pitomača, kao i u e-mailovima otvorenim na Vaše ime zbog buduće dostave materijala i funkcioniranja Općinskog vijeća.

Molimo Vas da nakon izjašnjavanja o točkama dnevnog reda (glasovanja na dostavljenom upitniku u prilogu isti možete preuzti ovdje) dostavite upitnik u Općinu Pitomača ili putem e-maila: [email protected]  najkasnije do dana održavanja sjednice tj. do 30. ožujka 2020. godine do 14,00 sati.

S poštovanjem !

PREDSJEDNIK: Rikard Bakan, mag.oec.,v.r.

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 27. veljače 2020. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje Statutarne Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 2. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela – možete preuzeti ovdje,
 4. Donošenje Odluke o autotaksi prijevozu na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje,
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 7. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 9. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 10. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje,
 11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije – možete preuzeti ovdje,
 12. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje,

NAPOMENA:

Materijali za točku 3. dnevnog reda „Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave – Nabava rasvjetnih tijela“, dostaviti će se na klupe neposredno prije sjednice (otvaranje ponuda biti će 24.02.2020.)

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 18. prosinca 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

 – Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

– Aktualni sat

 1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 2. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 3. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 4. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 6. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,- možete preuzeti ovdje.
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 8. Donošenje Programa o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini,- možete preuzeti ovdje.
 9. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 10. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 11. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 12. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu i projekcije za i 2022. godinu,- možete preuzeti ovdje.
 13. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 14. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 15. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 16. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 17. Donošenje Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, – možete preuzeti ovdje.
 18. Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 19. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 20. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 21. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 22. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2020. godini, – možete preuzeti ovdje.
 23. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 24. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2019. godini, – možete preuzeti ovdje.
 25. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 26. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2020. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 27. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi, – možete preuzeti ovdje.
 28. Donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za etiku, – možete preuzeti ovdje.
 29. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 30. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, – možete preuzeti ovdje.
 31. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu. – možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 21. studenog 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendijama Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Sporazuma o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“, – možete preuzeti ovdje  ***Sporazum o pripremi, realizaciji i provedbi EU projekta Sustava odvodnje i pročišćavabnja otpadnih voda aglomeracije Pitomača – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na poslove obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima – usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog III. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Potočnica”, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Potočnica“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Rješenja o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 12. rujan 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

– Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća,
– Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu  – možete preuzeti ovdje
  *Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
  *Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za razdoblje od 2019. do 2026. godine – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
  *Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko – podravske županije – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje usluga izrade projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta sanacije odlagališta komunalnog otpada „Klisa“ – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bankarske garancije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za financiranje projekta Poučno – edukativne pješačke staze „Banov brod“ – možete preuzeti ovdje
 8. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Programa o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 12.  Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 13. Donošenje Programa o izmjeni Program javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini – možete preuzeti ovdje
 15. Donošenje odluke o izmjeni odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača – možete preuzeti ovdje
 16. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 17. I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 18. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 19. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme – možete preuzeti ovdje
 21. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine – možete preuzeti ovdje
 22. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu – možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke od razrješenju i imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“ – možete preuzeti ovdje

Molimo  Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 11. srpnja 2019. godine

Za sjednicu je predložen slijedeći

D N E V N I    R E D :

          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje usluga izrade multimedijalnog sadržaja za projekt „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav“; – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za Pružanje grafičkih usluga u projektu Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav; – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta centra za kulturu „Drago Britvić“ Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti v.d. Ravnatelju Centra za kulturu „Drago Britvić“ za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem za Rekonstrukciju dvorane Doma kulture u Pitomači – 1. faza; – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Knjižnice i čitaonice Pitomača; – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača.
  – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

16. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 28. svibnja 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

            – Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
          – Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na ugradnji hidrulično-vertikalne podizne platforme u stambeno-poslovnu zgradu u Pitomači, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Nabavu rasvjetnih tijela“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Uređenje dijela pješačke staze Dravske ulice u Pitomači (dionica od kućnog broja 43 do kućnog broja 91)“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Pitomača“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u naselju Turnašica“ (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe), (zbog vremena otvaranja pristiglih ponuda materijali će biti dostavljeni na klupe)
 7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Turnašici“, – možete preuzeti ovdje
 8. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Lokalnoj akcijskoj grupi „Virovitički prsten“ za sufinanciranje projekta „Rekonstrukcija i opremanje sportske građevine – svlačionice i prostorije nogometnog igrališta u Dinjevcu“, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „IGRAJMO SE ZAJEDNO“, – možete preuzeti ovdje
 10. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Knjižnice i čitaonice Pitomača, – možete preuzeti ovdje
 11. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Suglasnosti na Pravilnik o plaćama zaposlenika Centra za kulturu „Drago Britvić“. – možete preuzeti ovdje

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 29. ožujka 2019. godine

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :

             – Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,

            – Aktualni sat,

 1.   Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge izrade glavnog projekta i obavljanje projektantskog nadzora u projektu „CENTAR ZA POSJETITELJE KRIŽNICA – INTERPRETACIJSKI CENTAR REZERVATA BIOSFERE MURA – DRAVA – DUNAV“, – možete preuzeti ovdje
 4. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Uređenje odvojka ulice u Grabrovnici“, – možete preuzeti ovdje
 5. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i tehničke dokumentacije „Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu“, – možete preuzeti ovdje
 6. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku jednostavne nabave „Radovi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača“, – možete preuzeti ovdje
 7. Donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, – možete preuzeti ovdje
 8. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 9. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 10. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 11. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 12. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 13. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine, – možete preuzeti ovdje
 14. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 15. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 16. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice i Turističkog ureda Općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 17. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 18. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,- možete preuzeti ovdje
 19. Razmatranje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,- možete preuzeti ovdje
 20. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za području općine Pitomača za 2019. godinu,- možete preuzeti ovdje
 21. Donošenje zaključka o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 22. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za području općine Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 23. Donošenje Odluke o zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Klisa u Općini Pitomača,- možete preuzeti ovdje
 24. Donošenje Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi.- možete preuzeti ovdje

NAPOMENA:

*  Točka 21. – Uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača – je u tijeku,

** Točka 22.Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Pitomača nalazi se na web stranici Općine Pitomača (www.pitomaca.hr)

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača – 24. siječnja 2019. godine

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

 – Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
– Aktualni sat,

 1. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi, – možete preuzeti ovdje
 2. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu, – možete preuzeti ovdje
 3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 5. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 7. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 8. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu, – možete preuzeti ovdje
 9. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za obveznike koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima na području općine Pitomača za 2019. godinu, – možete preuzeti ovdje
 10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje,  10.a. Procjenu rizika možete preuzeti ovdje 
 11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“, – možete preuzeti ovdje
 12. Donošenje Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Pitomača. – možete preuzeti ovdje